Betreft luchthaven Twente, Solidara dient motie van afwezing tegen het college in

Met dank overgenomen van D. (Düzgün) Yildirim i, gepubliceerd op donderdag 17 december 2009.

Bijdrage van : Solidara op 16 december 2009 tijdens de bijeenkomst van de Provinciale Staten van Overijssel

Betreft; Vaststelling structuurvisie gebiedsontwikkeling luchthaven Twente.

Voorzitter,

Dit college van Gedeputeerde Staten van PvdA, CDA en VVD kiezen voor het realiseren van een burgerluchthaven in Twente.

Ze hebben er alles aan gedaan om plan A- (een gebiedsontwikkeling zonder burgerluchthaven) tegen te werken en plan B- (een gebiedsontwikkeling met burgerluchthaven) zo mooi mogelijk voor te stellen.

Is dit de manier waarop het college wil aangeven dat vliegen en het realiseren van een luchthaven mens- en diervriendelijk is en bovendien veel banen oplevert?

De burgers die tegen de plannen van dit college zijn, werden formeel beantwoordt dat zij toch moeten snappen hoeveel goede bedoelingen dit college met hen heeft en dat zij zich niet druk hoeven te maken over plan B.

Zelfs wanneer een kritische organisatie zoals Natuurmonumenten zich op basis van feiten kritisch opstelt over de voorstellen van het college, dan verklaart het college hun bijdrage letterlijk ‘onder de maat'.

In plaats dat het college de actieve betrokkenheid en participatie van de maatschappelijke organisaties en de burgers in het algemeen op prijs stelt en hen juist daartoe wenst uit te nodigen, hebben we geconstateerd dat het college hen juist afwijst. Deze houding van het college betreurt mijn fractie.

Voorzitter, deze ongewenste ontwikkeling heeft zich ook op andere vlakken voortgezet, hetgeen effect heeft gesorteerd op het voorliggende voorstel.

Namelijk, onderzoeksbureaus die zich niet positief hebben uitgedrukt richting de voorstellen van het college door tegen het realiseren van burgerluchthaven Twente te zijn, lijken te zijn geweerd door VTM. VTM is namelijk het college zelf. Zij schakelt blijkbaar alleen organisaties in die bij voorbaat met onderzoeksresultaten komen die zo'n miljoenen vragend prestige project alleen maar ondersteunen.

Zo is ook het L.E.K en mogelijk ook andere kritische bureaus niet betrokken bij de onderzoeken.

(Wel staat op de VTM-website een presentatie van de consultants Del Canho en Engelfriet. Zij vinden dat L.E.K. het aantal inwoners binnen 1 uur rijden van de luchthaven te laag inschat. Del Canho en Engelfriet zien daarom wel brood in goedkope vluchten naar Zuid-Europa, Londen, Parijs, München en Scandinavië. Maar een onderbouwing voor de levensvatbaarheid van dit bestemmingenpakket ontbreekt).

Het college gaat er in dit voorstel vanuit dat het realiseren van de luchthaven 2.770 arbeidsplaatsen zal opleveren. Bij onze berekening zou dan sprake moeten zijn van tenminste 5 miljoen of meer passagiers per jaar. Het betreft hier overigens geen werkgelegenheid voor mensen die anders toch niet aan werk zouden komen.

Terecht wijzen ook de omliggende gemeenten en bewoners op de onduidelijkheid over het aantal te verwachten passagiers en de te verwachten geluidshinder.

De afgelopen zeven jaar -en bij mijn weten al dertig jaar lang wordt in deze staten discussie gevoerd over nut en noodzaak van een burgerluchthaven in Twente. Ondertussen zijn veel mensen hiervoor aan werk gezet en vele rapporten en voorstellen zijn geschreven. En nog altijd zijn we niet overtuigd van de realistische noodzaak en economische haalbaarheid van een luchthaven in Twente.

Dit college van PvdA, CDA en VVD doen er alles aan om een prestige project à la Betuwelijn of Noord-Zuid-lijn zo aangenaam mogelijk te verkopen door er een stukje groene grond bij te betrekken of door aan te geven dat het enorme werkgelegenheid gaat opleveren en probeert vooral de bewoners van Twente en de maatschappelijke organisaties onder druk te zetten. Dit college gaat zelfs nog verder door te zeggen dat als de Staten niet voor plan B kiezen, de provincie alle regie over dit gebied zal kwijt raken!

Maar beste mensen, we leven niet meer in tijden van dertig jaar terug! College, u kunt toch niet het woon- en leefklimaat van bewoners ernstig aantasten en hen vervolgens een baan beloven! Of laten zien hoe goed u het bedoeld door er een stukje groen bij te betrekken. Deze mensen hebben toch geen oogkleppen op!

Voorzitter

Voor mijn fractie is het helder. Het college heeft alles gedaan om plan A -een optie zonder luchthaven- onderuit te halen en haar eigen zin door te drukken ten gunste van plan B.

Het aantal verwachtte passagiers om de luchthaven rendabel te maken is niet realistisch weergegeven. Of moet deze Staten ervoor kiezen dat Twente het afvalputje wordt van Schiphol? Daar is mijn fractie Solidara op tegen.

Het aangenomen amendement van gemeente Enschede om het grondoppervlak te beperken tot 8 vierkante meter vraagt om de aanpassing van het hele voorliggende voorstel.

Ook het gebruik maken van de mogelijke burgerluchthaven met militaire doelen roept vele vragen op met betrekking tot het programma van eisen.

Het Rijk wenst niet mee te doen in de gebiedsontwikkeling. Mijn fractie vindt om die reden het risicoscenario voor dit prestige project onder de maat.

Er ontbreekt nog altijd een sluitende exploitatie voor het project. Er is geen concrete wachttijd aangegeven hoelang het college wenst te wachten op een mogelijke exploitant.

Er dient een feitelijk onderzoek te worden verricht naar de gezondheidseffecten en een onderzoek naar wat voor werkgelegenheid het gaat opleveren en welke mensen doorvoor in aanmerking zullen komen.

Bestuursovereenkomst wat is geteket tussen de ministerie en gemeente Enschede heeft mijn fractie net zoals vele andere fractie vandaag om 16.10 uur pas ontvangen.

Voorzitter, gezien het feit dat al deze vragen nog zullen moeten worden beantwoord en die zeker ook effect zullen hebben op wijziging van het voorliggende voorstel, stelt mijn fractie op basis van een motie voor het besluit over het voorliggende voorstel uit te stellen tot zomer 2010.

In afwachting van de reactie van het college op de door ons gestelde vragen en de door ons ingediende motie, zullen we beoordelen of we overgaan tot het indienen van een tweede motie.

Motie van afwezing

Ook in tweede termijn is het college niet of niet volledig ingegaan op gestelde vragen. Dat heeft geleid tot een 'motie van afwezing van de handelswijze van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel' met de volgende strekking;

MOTIE

Afwezig van de handelswijze van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel

 

Voorstel nr.: PS / 2009 / 1020

 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 16 december 2009

ter behandeling van statenvoorstel PS/2009/1020 , inzake Vaststelling structuurvisie gebiedsontwikkeling luchthaven Twente.

 

overwegende dat;

· in de voorstellen plan A niet naar behoren is uitgewerkt en armoedig beschreven is, om de kans van slagen van plan B te benadrukken;

· bij de totstandkoming van een besluit alle aspecten die betrekking hebben op het vaststellen van het voorstel tot de betreffende ruimtelijke inrichting naar behoren en onpartijdig dienen te zijn onderzocht;

  • het door de gedeputeerde tijdens de commissiebehandeling ingenomen standpunt zijnde: ‘als de provinciale staten van Overijssel geen positief besluit neemt, dan zal de provincie haar invloed op de ruimtelijke inrichting verliezen';
  • de statenleden feitelijk en tijdig dienen te zijn geïnformeerd over het onderwerp wat ter besluitvorming wordt voorgelegd;
  • onderzoeken die direct effect hebben op het te nemen besluit inzake de burgerluchthaven Twente, zoals de effecten op de volksgezondheid, de effecten en de wijze van compensatie van de milieuschade en de economische effecten nog niet zijn verricht of nog niet naar behoren zijn uitgevoerd;

    er geen concreet tijdspad is weergegeven hoelang zal worden gewacht op een eventuele exploitant en hoe verder wanneer een exploitant zich ook na tientallen jaren nog niet aandient;

  • aantal verwachtte passagiers om luchthaven rendabel te maken zijn niet realistisch weergegeven;
  • dat het college de bijdrage van kritische maatschappelijke organisaties openlijk ‘onder de maat' verklaart;

gehoord de beraadslagingen;

· wijst de handelswijze van het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel af

en gaan over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Solidara

Düzgün Yildirim

 
 
Turkije is niet rijp voor toetreding tot de EU
Bron: Blog Duzgun Yildirim