Vraag aan het CDA - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 juli 2020
kalender

Vraag aan het CDA

Met dank overgenomen van P. (Paul) de Krom i, gepubliceerd op donderdag 13 augustus 2009.

Vanaf mijn vakantieadres las ik dat Tariq Ramadan weer eens op bedenkelijke wijze in het nieuws is gekomen. Het enige verrassende aan de zoveelste affaire-Ramadan is wat mij betreft de opstelling van het CDA. Formeel gesproken gaat de Kamer natuurlijk helemaal niet over het aanstellingsbeleid van gemeenten, maar dat weerhield mijn collega's Jan Jacob van Dijk en Mirjam Sterk er toch niet van de minister te vragen of Ramadans optreden op de Iraanse staatstelevisie wel te combineren valt met zijn positie in Rotterdam. Zij achten hem inmiddels zelfs 'ongeschikt als bruggenbouwer', lees ik nu. Dat kan ik alleen maar met ze eens zijn. Deze omstreden islamoloog verantwoordelijk maken voor integratie in Rotterdam is wat de VVD betreft ondenkbaar, al is het maar om principiele redenen. De Europese Commissie gaat de Paus immers ook niet verantwoordelijk maken voor integratie in Europa.

De vraag is nu natuurlijk of het Rotterdamse CDA het in deze met de landelijke partij eens is. De lokale VVD trad eerder dit jaar uit het college toen de meerderheid niet bereid bleek de benoeming van Ramadan terug te draaien. Het CDA bleef echter gewoon zitten, zelfs toen de Gaykrant uitspraken van Ramadan over homoseksualiteit publiceerde die een 'bruggenbouwer' volstrekt onwaardig waren. In plaats van de minister te bestoken met vragen waarop die waarschijnlijk toch niets betekenisvols zal kunnen antwoorden, zouden collega's Van Dijk en Sterk zich beter kunnen richten tot de Rotterdamse CDA-wethouders en hen ertoe oproepen eindelijk de enige juiste politieke conclusie te trekken, namelijk dat als Ramadan aanblijft zij zullen opstappen.

PS: over antwoorden van de minister gesproken, zelf wacht ik nog altijd op een betekenisvol antwoord op mijn vraag wat het kabinet eigenlijk vindt van het feit dat Tariq Ramadan een inreisverbod in de Verenigde Staten heeft. Ik had daarbij ook gevraagd of de AIVD al onderzoek had ingesteld naar beweringen dat Ramadan contacten zou onderhouden met de Moslimbroederschap en/of Sheik Ysuf al-Qaradawi. Ik kreeg daarop slechts een algemeen antwoord, namelijk dat de minister geen waardeoordeel wil uitspreken over het visabeleid van andere landen en dat de AIVD regelmatig onderzoek instelt naar personen of organisaties waarvan het vermoeden bestaat dat die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid of democratische rechtsorde. Omdat ik met zulke vage uitspraken natuurlijk geen genoegen kan nemen, heb ik kort voor het reces een reeks vervolgvragen ingediend die u hieronder op uw gemak even kunt nalezen. Zal mij benieuwen of de minister ditmaal wel een duidelijk antwoord op mijn vragen zal durven geven.

Deze blog verscheen op de webste van de "Dagelijkse Standaard"

Vragen van het lid De Krom (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Wonen, Wijken en Integratie en van Buitenlandse Zaken over het opnieuw in opspraak raken van de heer T. Ramadan. (Ingezonden 26 juni 2009)

1

Waarom zijn de antwoorden op de vragen niet mede beantwoord door de minister van Buitenlandse Zaken aan wie de vragen mede waren gesteld? Was de minister van Buitenlandse Zaken bij de beantwoording betrokken? Zo nee, waarom niet? 1)

2

Kunt u aangeven waarom u niet kunt bevestigen dat de heer Ramadan de toegang tot Saoedi-Arabië, Tunesië, Syrië en Egypte is ontzegd? Waarom kunt u de feitelijke redenen van de weigering door de respectievelijke regeringen niet toelichten? Heeft u contact opgenomen met de ambassades van de desbetreffende landen in Nederland? Zo nee, waarom niet? Wat staat u in de weg deze informatie gewoon aan deze regeringen te vragen?

3

Heeft u contact opgenomen met de vertegenwoordiging van Frankrijk over het feit dat de heer Ramadan de toegang tot Frankrijk is geweigerd? Heeft u naar de motivatie van deze ontzegging gevraagd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn de redenen die de Franse regering had om tot dit besluit te komen niet bekend c.q. bij u niet bekend? Wat staat u in de weg deze informatie gewoon aan de Franse regering te vragen?

4

Heeft u aanwijzingen dat de heer Ramadan direct in contact staat of heeft gestaan met organisaties als de Moslim Broederschap en/of met sheikh Ysuf Al-Qaradawi en/of andere radicale Islamitische organisaties en/of personen? Hoe beoordeelt u de hardnekkige speculaties daarover?

5

Heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) een onderzoek verricht naar vermeende banden van de heer Ramadan met bovengenoemde organisaties? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welke conclusie is dit onderzoek gekomen en welke gevolgen verbindt u daaraan?

6

Is het waar dat de heer Ramadan twee terroristische organisaties financieel (heeft) ondersteunt, reden voor de weigering van de VS om hem toegang te verlenen? Om welke organisaties gaat het? Waarom is deze informatie geen reden voor de AIVD een onderzoek in te stellen naar de heer Ramadan en zijn vermeende betrokkenheid bij terroristische organisaties c.q. de Moslimbroederschap, maar wel voor de VS hem een visum te weigeren?

7

Bent u van mening dat de aanstelling van de heer Ramadan door de gemeente Rotterdam de integratie ten goede komt? Vindt u het wenselijk dat een maatschappelijk debat over integratie wordt gefaciliteerd door een theoloog? Zo ja, bent u dan van mening dat integratie via religieuze lijnen behoort te lopen? Zo nee, waarom niet? Kunt u dit toelichten?