Europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (ACER) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 april 2020
kalender

Europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschapái van de Europese Unieái heeft als doel de werkzaamheden van energieregelgevers in EU-lidstatenái te co÷rdineren en samenwerking binnen het Europees energienetwerk te bevorderen. Het is onderdeel van het derde EU pakket voor liberalisering van de energiemarktái (Third Legislative Package on the Liberalisation of the Energy Markets).

In juli 2019 trad een nieuwe verordening over ACER in werking die het mandaat van het orgaan enigszins heeft veranderd. Hiermee wordt onder andere de rol van ACER versterkt waar het gaat om het identificeren van overtredingen en het fungeren als scheidsrechter voor nationale regelgevende instanties. Ook zijn er plannen over een nieuwe verdeling van bevoegdheden tussen de directeur en de raad van regelgevers. Daarnaast worden de operationele capciteiten van ACER tot 2020 flink uitgebreid om de werklast voor nationale regelgevers te verkleinen.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Ljubljana

Locatie (land)

SloveniŰái

Grondslag

Verordening (EC) No 713/2009

Oprichting

13 juli 2009 (operationeel sinds 3 maart 2011)

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

Energiebeleidái

2.

Werkzaamheden

Het Europees agentschap voor samenwerking tussen energieregelgevers is een adviserend en co÷rdinerend agentschap, met beperkte wetgevende macht. De doelstelling is vooral om energieregelgevers in de EU-lidstatenái te ondersteunen bij het implementeren van de verschillende EU verordeningenái die de Europese energiemarkt verder dienen te liberaliseren. Het agentschap is met name gericht op het functioneren van de markt in gas- en elektriciteitsvoorziening.

De belangrijkste taken zijn:

  • complementeren en co÷rdineren van het werk van nationale energieregelgevers
  • deelnemen aan het opstellen van regelgeving in het Europees energienetwerk
  • onder voorwaarden, en in beperkte mate, beslissingen nemen omtrent de uitvoer van grensoverschrijdende infrastructurele projecten
  • advies uitbrengen omtrent diverse energie-gerelateerde zaken aan de EU-instituties
  • toezicht houden en onderzoek doen naar ontwikkelingen op energiemarkten in de lidstaten

De publicaties van ACER zijn openbaar.

3.

Organisatie

Het agentschap bestaat uit een administratieve raad, een raad van regelgevers, een directeur en een kamer van beroep.

  • De administratieve raad bestaat uit negen leden, waarvan twee gekozen door de Europese Commissieái, twee door het Europees Parlementái en vijf door de Raad van de Europese Unieái. Deze raad blijft in een periode van vier jaar aan en zal de organisatie en werkzaamheden van het agentschap co÷rdineren, de raad van regelgevers benoemen en de werkzaamheden van de directie controleren.
  • De raad van regelgevers bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale regelgevers en een lid van de Europese Commissie. Deze raad blijft voor een periode van vijf jaar aan en vertegenwoordigt belangen van de EU-lidstaten binnen het agentschap.
  • De directeur vertegenwoordigt het agentschap binnen en buiten de EU, en is hoofdverantwoordelijke voor de uitvoering van de werkzaamheden.
  • De kamer van beroep bestaat uit zes leden uit de nationale energie- en mededingings-autoriteiten in de lidstaten. De kamer heeft tot doel wetgevingsgeschillen op te lossen of door te verwijzen naar het Europese Hofái.

4.

Meer informatie

5.

Openstaande vacatures