Voorstel van wet - Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32221 - Rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politici (niet-Kamerleden) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers; Voorstel van wet
Document­datum 24-11-2009
Publicatie­datum 01-12-2009
Nummer KST137705
Kenmerk 32221, nr. 2
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 221

Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is zeker te

stellen dat aanspraken op vergoedingen aan politieke ambtsdragers niet

overdraagbaar zijn aan derden en dat daartoe een aantal wetten gewijzigd

moet worden; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 4 van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen komt te luiden:

Artikel 4

Bezoldigingen, vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van deze wet worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van deze wet zijn niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL II

Na artikel 2a van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2b

Schadeloosstellingen en andere financiële voorzieningen op grond van de artikelen 2 en 2a worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van deze artikelen zijn niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL III

De Provinciewet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 44 komt te luiden:

Artikel 44

Bezoldigingen, vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van artikel 43 worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van dit artikel zijn niet overdraagbaar aan derden.

B

Na artikel 65 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 65a

Bezoldigingen, vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van artikel 65 worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van dit artikel zijn niet overdraagbaar aan derden.

C

Na artikel 94 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 94a

Vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van de artikelen 93 en 94 worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van deze artikelen zijn niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL IV

De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel 44 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 45

Bezoldigingen, vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van artikel 44 worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van dit artikel zijn niet overdraagbaar aan derden.

B

Na artikel 66 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 66a

Bezoldigingen, vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van artikel 66 worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van dit artikel zijn niet overdraagbaar aan derden.

C Na artikel 97 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 97a

Vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van de artikelen 95 tot en met 97 worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van deze artikelen zijn niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL V

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel 32a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 32b

Vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van artikel 32a worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van dat artikel zijn niet overdraagbaar aan derden.

B

Onder vernummering van artikel 44a tot artikel 44b, wordt na artikel 44 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44a

Bezoldigingen, vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van artikel 44, eerste lid, worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van deze bepaling zijn niet overdraagbaar aan derden.

C

Na artikel 49 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 49a

Bezoldigingen, vergoedingen en andere financiële voorzieningen op grond van artikel 49 worden uitsluitend in persoon uitbetaald. Vorderingen op grond van dit artikel zijn niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL VI

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. 
    Het recht op uitkering is niet overdraagbaar aan derden.

B

Aan artikel 10 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. 
    De uitkering wordt uitsluitend in persoon uitbetaald.

Aan artikel 131 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. 
    Het recht op uitkering is niet overdraagbaar aan derden.

D

Aan artikel 135 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. De uitkering wordt uitsluitend in persoon uitbetaald.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

C

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.