Raad van Europa: over Gaza en straffeloosheid

Met dank overgenomen van M.H.A. (Tineke) Strik i, gepubliceerd op dinsdag 27 januari 2009.

Straatsburg: gisteren voerde de Socialistische groep een debat over Israël en Gaza. Over de beoordeling van het optreden van Israël en de te volgen stappen liep een dikke scheidslijn door de groep. Een eenduidig standpunt van de Assemblee zit er dus niet in. Wel riep het Parlement vanmiddag eensgezind op om mensenrechtenschendingen nooit onbestraft te laten. Maar dat was in een algemene context, ter ondersteuning van het Internationaal Strafhof.

Een parlementslid van de Knesset en een van het Palestijnse Parlement deelden hun tegenovergestelde visie met ons. Maar in dit debat lijkt niemand iemand te kunnen overtiugen. Opvallend veel steun was er voor het standpunt dat je pas met Hamas pas kunt praten als het onvoorwaardelijk Israël heeft erkend. Juist de Raad van Europa had aangedrongen op vrije verkiezingen in Palestina, en Hamas had als een van de partijen democratisch meegedongen.

Het wrange is dat Hamas vlak na de verkiezingen Israël wel impliciet erkende door te verklaren de Oslo-akkoorden te willen naleven. maar daar verbond de internationale gemeenschap toen geen enkel gevolg aan. Een Brits parlementslid merkte fijntjes op dat de IRA Noord-Ierland pas erkende toen dat in 1999 een eigen regionaal bestuur kreeg. De erkenning was het resultaat van de vredesonderhandelingen, niet de voorwaarde.

Veel leden spraken consequent over twee partijen die beide schuld dragen. Naar mijn idee miskennen ze daarmee de ongelijkwaardige situatie van een bezettende macht die de Palestijnse bevolking juist de kans ontneemt om als een volwaardige overheid op te treden.

Een lid dat net had meegeschreven aan een rapport over het Internationaal Strafhof, noemde het geweld van Israël disproportioneel en onacceptabel, en kapittelde het Israëlisch besluit om geen onafhankelijk onderzoek in te stellen.

Dat rapport over het Internationaal Strafhof werd vanmiddag behandeld. De acht verdragsstaten die nog niet zijn toegetreden tot het Hof, werden dringend opgeroepen dat te doen. Ook Israël en de Verenig Staten, die een waarnemersstatus bij de Raad van Europa hebben, weigeren toe te treden. Volgens de rapporteur waren de geluiden rondom Obama positief en zou hij zijn belofte nakomen. Een Russische parlementariër gaf wel een saillante reden om niet toe te treden: Het Strafhof zou met twee maten meten en een politieke agenda hebben. Om zijn stelling kracht bij te zetten, wees hij op de dood van Milosovic, die in de Haagse cel geen medische behandeling zou hebben gehad. Op zulke momenten is het zo jammer dat er geen interruptiemicrofoon is…