Brief minister over belang van de G20 voor de inrichting van het financiŽle systeem en over beloningsbeleid - Toekomst financiŽle sector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Brief minister over belang van de G20 voor de inrichting van het financiŽle systeem en over beloningsbeleid - Toekomst financiŽle sector

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009Ė2010

32 013

Toekomst financiŽle sector

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIňN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2009

Naar aanleiding van de toezegging tijdens het VAO van 29 september (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2009Ė2010, nr. 7) over de inrichting van het internationale financiŽle stelsel, informeer ik u hierbij Ė mede namens de Minister-President Ė over het belang van de G20 voor de inrichting van het financiŽle systeem, met daarbij specifieke aandacht daarbij voor het beloningsbeleid.

Belang G20 voor inrichting van het financiŽle systeem

Nederland hecht veel waarde aan de internationale samenwerking, onder andere via de G20. In de kabinetsvisie over de toekomst van de financiŽle sector (Kamerstuk 32 013, nr. 1) werd reeds geconstateerd dat naast verschillende nationale maatregelen, de Nederlandse inzet ten aanzien van de hervormingen in de financiŽle sector ten dele alleen maar internationaal kan worden vormgegeven. Het betreft daarbij onder andere afspraken over kapitaaleisen, credit rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen (waaronder hedge funds), toezicht op over-the-counter producten, boekhoudstandaarden, internationaal toezicht en beloningsbeleid (zie hieronder).

Op al deze terreinen zijn in de G20-bijeenkomsten in Washington, Londen en Pittsburgh belangrijke afspraken gemaakt. De G20 is dus een belangrijk forum gebleken om de in de kabinetsvisie als noodzakelijk aangeduide hervormingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. De uitdaging is nu om deze afspraken concreet te gaan implementeren. Ook hier kan de G20 een nuttige coŲrdinerende rol vervullen, bijvoorbeeld door de voortgang te monitoren en het level playing field te bewaken.

Overigens zal ik u binnen enkele weken een voortgangsrapportage sturen over de voornemens in de kabinetsvisie, inclusief een nadere toelichting over het tijdpad van de verschillende maatregelen.

Beloningen

Tijdens de G20 Top in Pittsburgh zijn concrete afspraken gemaakt over beloningsbeleid binnen financiŽle instellingen. Men is overeengekomen dat dit beleid in lijn moet zijn met de vereisten van financiŽle stabiliteit. Lange termijn beleid moet worden beloond en niet het korte termijn gewin.

Er zijn in Pittsburgh implementation standards aangenomen die zijn opgesteld door de Financial Stability Board (FSB) op basis van de ęFSB Principles for Sound Compensation PracticesĽ. Elementen daaruit zijn: i) het tegengaan van het uitkeren van meerjarige gegarandeerde variabele beloningen, ii) het uitstellen van uitkering van een substantieel deel van de variabele beloningen over een periode van tenminste drie jaren en iii) de mogelijkheid om variabele beloningen te kunnen terugvorderen bij negatieve financiŽle prestaties. Daarnaast dienen de FSB implementation standards als belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van beloningsafspraken in de Europese kapitaaleisenrichtlijn.

Er is geen expliciet maximum gesteld aan de totale variabele beloning. Wel is er opgenomen dat de totale bonuspool in relatie moet staan tot de huidige en toekomstige risicoís en de totale netto inkomstenstroom van de bank, zodat het uitkeren van variabele beloningen niet belemmerend werkt in het onderhouden van een gezonde kapitaalpositie.

Toezichthouders moeten de mogelijkheid krijgen via kapitaaleisen of corrigerende maatregelen in te grijpen bij financiŽle instellingen die geen solide beloningspraktijken hanteren en daarnaast de beloningsstructuren kunnen wijzigen van instellingen die steun van de overheid hebben ontvangen. De Nederlandse toezichthouders zullen deze afspraken Ė voorzover dit niet reeds is gebeurd Ė implementeren in hun bestaande beleid.

In Nederland zijn de FSB implementation standards grotendeels al geadresseerd in onder meer de Code Banken die de bancaire sector op 9 september 2009 heeft gepubliceerd. De Code Banken gaat (op onderdelen) verder dan de FSB en loopt hiermee internationaal voorop. Zo is erin opgenomen dat de variabele beloning van de leden van de raad van bestuur maximaal 100% van de vaste beloning mag bedragen en dat de totale beloning van de leden van de raad van bestuur iets beneden de mediaan van vergelijkbare functies binnen en buiten de financiŽle sector ligt.

De minister van FinanciŽn, W. J. Bos

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.