Brief Presidium ter aanbieding van de voortgangsrapportage van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel - Parlementair onderzoek financieel stelsel

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31980 - Parlementair onderzoek financieel stelsel.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Parlementair onderzoek financieel stelsel; Brief Presidium ter aanbieding van de voortgangsrapportage van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel  
Document­datum 15-10-2009
Publicatie­datum 17-10-2009
Nummer KST135667
Kenmerk 31980, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

31 980

Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 2

BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden

Den Haag, 15 oktober 2009

Het Presidium biedt u hierbij aan de voortgangsrapportage van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (zie bijlage). De rapportage geeft inzicht in de verkenning die de commissie heeft uitgevoerd met als doel snel bekend te worden met het onderzoeksterrein en om de, binnen de door de Kamer gestelde kaders, onderzoeksopdracht aan te scherpen.

Uit de voortgangsrapportage blijkt voorts over het feit dat, mede gelet op een langere uitbestedingprocedure, alsmede het feit dat de informatie vanuit het ministerie van Financiën en De Nederlandsche Bank langere tijd in beslag heeft genomen, de commissie zich helaas genoodzaakt ziet de oorspronkelijke doorlooptijd met een maand te verlengen. Daardoor zullen de hoorzittingen naar alle waarschijnlijkheid begin januari 2010 aanvangen.

Overigens zal de aanpassing van de doorlooptijd van het onderzoek naar verwachting geen gevolgen hebben voor het eerder vastgestelde budget.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, G. A. Verbeet

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J. E. Biesheuvel-Vermeijden

BIJLAGE                                                  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 oktober 2009

Op 23 juni 2009 heeft uw Kamer ingestemd met het instellen van een parlementair onderzoek naar de ontwikkelingen en de incidenten in het financiële stelsel.

Namens de leden van tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel wil ik u graag op de hoogte stellen van de vorderingen van het onderzoek van de commissie.

Op 24 juni 2009 heeft de constituerende vergadering van de tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel plaatsgevonden. In deze vergadering heeft de commissie uit haar midden het lid De Wit tot voorzitter en het lid Schinkelshoek tot vice-voorzitter gekozen. Vlak voor, tijdens en vlak na het zomerreces is een aantal belangrijke stappen gezet in het parlementaire onderzoek. De taak die de commissie zich tijdens deze periode had gesteld, richtte zich voornamelijk op verkenning van de opdracht zoals die door de Kamer is gesteld en het doorgronden van het complexe onderwerp. Daartoe is een reeks van oriënterende gesprekken gevoerd met deskundigen uit het veld. Daarnaast heeft de commissie zich door middel van literatuurstudie de achtergronden van de crisis eigen gemaakt. Het doel van deze verkenning was tweeledig. Enerzijds om op een goede manier snel bekend te worden met het terrein van onderzoek, anderzijds als hulpmiddel om de onderzoeksopdracht, binnen de door uw Kamer gestelde kaders, aan te scherpen.

In de onderzoeksopdracht van de Kamer stond aangegeven dat een deel van het onderzoek zal worden uitbesteed aan derden. Inmiddels kan de commissie mededelen dat zij, na de gebruikelijke offerteprocedure, heeft besloten de Universiteit Utrecht, School of Economics te belasten met een studie naar de relevante (inter-)nationale wet- en regelgeving voor het financiële stelsel en daarnaast met een studie en analyse van het (inter-) nationale toezichtsysteem binnen het financiële stelsel.

De tijdelijke commissie is gevraagd in februari 2010 de resultaten van de eerste fase van het onderzoek te publiceren. Bij de opdrachtverlening werd al opgemerkt dat het een krappe, ambitieuze planning betrof en dat het risico aanwezig is dat de planning bijgesteld moet worden. Inmiddels wordt duidelijk dat het indicatieve stappenplan uit de onderzoeksopdracht bijgesteld dient te worden. Mede door de start van het onderzoek in het zomerreces heeft de uitbestedingsprocedure langer geduurd dan voorzien. Daar komt nog bij dat de informatievoorziening vanuit het Ministerie van Financiën en DNB langere tijd in beslag neemt dan van te voren werd aangenomen. Dit betekent vooralsnog dat de tijdelijke commissie zich helaas genoodzaakt ziet de oorspronkelijke doorlooptijd van het onderzoek aan te passen met een maand. De openbare hoorzittingen zullen daardoor waarschijnlijk, begin januari 2010, direct na het kerstreces, plaatsvinden. Naar verwachting zal aanpassing van de doorlooptijd van het onderzoek geen gevolgen hebben voor het eerder vastgestelde budget.

De voorzitter van de tijdelijke commissie Onderzoek Financieel Stelsel, De Wit

De griffier van de tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel, Post

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.