Brief minister en staatssecretaris over opdracht en samenstelling van de studiecommissie Belastingstelsel - Herziening Belastingstelsel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 11 juli 2020
kalender

Brief minister en staatssecretaris over opdracht en samenstelling van de studiecommissie Belastingstelsel - Herziening Belastingstelsel

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 140

Herziening Belastingstelsel

Nr. 2

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Kamerstukken II, 2009–2010, 32 140, nr. 1.

Den Haag, 29 september 2009

Bij brief van 24 september jl. heeft u verzocht uw Kamer voor de Algemene Financiële Beschouwingen nader te informeren over de studiecommissie Belastingstelsel.

Opdracht

In de Miljoenennota 2010 is aangegeven dat naast het proces van Brede Heroverwegingen een voorstudie zal worden uitgevoerd naar mogelijke vernieuwingen van het belastingstelsel. Daartoe zullen de minister en staatssecretaris van Financiën een Studiecommissie belastingstelsel instellen.

De taakopdracht en werkwijze van de Studiecommissie zijn uiteengezet in onze brief van 15 september1. De studiegroep zal, net als de heroverwegingswerkgroepen en de Studiegroep Begrotingsruimte zijn werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2010 afronden. Het resultaat zal vervolgens door de minister en staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Samenstelling van de studiecommissie

Vanuit onze rol als opdrachtgever van deze studie hebben wij de leden van de Studiecommissie geselecteerd. Bij de samenstelling van de commissie hebben wij ons laten leiden door de wens een brede fiscale en economische commissie samen te stellen die kennis en ervaring van binnen en buiten de overheid bijeen brengt. In bijlage 1 is de samenstelling van de commissie weergegeven.

De staatssecretaris van Financiën, J. C. de Jager

De minister van Financiën, W. J. Bos

BIJLAGE 1                                              Samenstelling van de studiecommissie belastingstelsel

Het voorzitterschap van de commissie wordt bekleed door prof. dr. S. van Weeghel, hoogleraar Internationaal Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens als partner verbonden aan PricewaterhouseCoopers. Andere onafhankelijke leden zijn prof. mr. drs. H.P.A.M. van Arendonk, hoogleraar Belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en prof. dr. H. Vording, hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit Leiden.

Ambtelijke leden zijn drs. C. Kaatee, raadadviseur bij het ministerie van Algemene Zaken, mr. drs. T.W. Langejan, directeur-generaal voor Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën, drs. R.M. van Opstal, coördinator Collectieve Sector bij de directie Algemene Financiële en Economische Politiek van het ministerie van Financiën, drs. P.M. Sweers, plaatsvervangend directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, prof. dr. J.A. Vijlbrief, directeur-generaal Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en bijzonder hoogleraar Economische Politiek aan de Vrije Universiteit.

Vanuit het Centraal Planbureau zal prof. dr. R.A. de Mooij zitting nemen in de commissie. Hij is sectorhoofd Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat bij het CPB en tevens hoogleraar Economie van de Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het secretariaat wordt gevormd door drs. K.A. Heineken, mr. I.J.A. Hoekjan en mr. P.J. Wijntje van het ministerie van Financiën.

De commissie zal aan verschillende wetenschappers en adviseurs vragen wat er volgens hen aan het Nederlandse belastingstelsel dient te veranderen. Deze gedachten zullen eind dit jaar door het ministerie van Financiën worden gepubliceerd. Daarnaast zal de commissie zelfstandig overleggen met belangengroepen (waaronder sociale partners) en deskundigen en indien gewenst opdracht geven tot extern onderzoek. Met betrekking tot het thema «Bevorderen ondernemerschap en fiscaliteit» zal de deskundigheid van mw. prof. dr. C.M. van Praag, hoogleraar Ondernemerschap en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam bij de studie worden betrokken.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.