Besluit 2006/193 - Voorschriften, overeenkomstig Verordening 761/2001, betreffende het gebruik van het EMAS-logo in het uitzonderingsgeval van verzendverpakking en tertiaire verpakking

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze beschikking was geldig van 1 maart 2006 tot 10 januari 2010.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2006/193/EG: Beschikking van de Commissie van 1 maart 2006 houdende vaststelling van voorschriften, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende het gebruik van het EMAS-logo in het uitzonderingsgeval van verzendverpakking en tertiaire verpakking (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 306)

officiële Engelstalige titel

2006/193/EC: Commission Decision of 1 March 2006 laying down rules, under Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council, on the use of the EMAS logo in the exceptional cases of transport packaging and tertiary packaging (notified under document number C(2006) 306)
 
Rechtsinstrument Beschikking
Wetgevingsnummer Besluit 2006/193
Celex-nummer i 32006D0193

3.

Key dates

Document 01-03-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 08-05-2007; OJ L 70, 9.3.2006,OJ L 118M , 8.5.2007,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015
Inwerkingtreding 01-03-2006; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 10-01-2010; opgeheven door 32009R1221
Kennisgeving 01-03-2006

4.

Wettekst

9.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 70/63

 

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2006

houdende vaststelling van voorschriften, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende het gebruik van het EMAS-logo in het uitzonderingsgeval van verzendverpakking en tertiaire verpakking

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 306)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/193/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (1), en met name op artikel 8, lid 3, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het EMAS-logo maakt aan het publiek en aan andere belanghebbenden kenbaar dat de EMAS-geregistreerde organisatie een milieubeheersysteem heeft opgezet overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 761/2001.

 

(2)

Het EMAS-logo mag niet worden gebruikt op producten of hun verpakking, noch in het kader van vergelijkende beweringen over andere producten, activiteiten en diensten. De Commissie beziet evenwel, als onderdeel van de evaluatie overeenkomstig artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 761/2001, onder welke buitengewone omstandigheden het logo in dergelijke gevallen kan worden gebruikt.

 

(3)

Bepaalde EMAS-geregistreerde organisaties hebben blijk gegeven van belangstelling voor het gebruik van het EMAS-logo op hun verzendverpakking of tertiaire verpakking, als een effectieve manier om milieu-informatie met betrokkenen uit te wisselen.

 

(4)

In de evaluatie van het gebruik, de erkenning en de interpretatie van het logo, door de Commissie in samenwerking met de lidstaten uitgevoerd overeenkomstig artikel 15, lid 3, van Verordening (EG) nr. 761/2001, wordt geconcludeerd dat het geval van verzendverpakking en tertiaire verpakking zoals omschreven in Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (2) een buitengewone omstandigheid is zoals bedoeld in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 761/2001, aangezien tussen een dergelijke verpakking en het product geen direct verband bestaat en het gebruik van het EMAS-logo op de verpakking daarom is toegestaan.

 

(5)

Om verwarring met milieukeurmerken voor producten te voorkomen en om aan het publiek en andere belanghebbenden duidelijk kenbaar te maken dat het gebruik van het logo op geen enkele wijze verband houdt met de producten of met de eigenschappen van het product dat zich in de verzendverpakking of tertiaire verpakking bevindt maar met het milieubeheersysteem dat door de geregistreerde organisatie wordt toegepast, moet er aanvullende informatie bij het logo worden vermeld.

 

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 14 van Verordening (EG) nr. 761/2001 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

EMAS-geregistreerde organisaties mogen op hun verzendverpakking of tertiaire verpakking in de zin van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG gebruikmaken van de twee versies van het EMAS-logo die zijn opgenomen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 761/2001.

In dergelijke gevallen zal het EMAS-logo worden aangevuld met de volgende tekst: „[Naam van de EMAS-geregistreerde organisatie] is een organisatie die is geregistreerd overeenkomstig het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS)”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2006.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.