COM(1999)125 EU - Richtlijn
Nationale emissiemaxima voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake nationale emissiemaxima voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1999)125 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1999)2004; SEC(2000)1936; COM(2001)243
Procedurenummer i 1999/0067(COD)
Celex-nummer i 51999PC0125(01)

2.

Key dates

Document 09-06-1999
Online publicatie 09-06-1999
Besluit 23-10-2001; Richtlijn 2001/81
Bekendmaking in Publicatieblad i 27-11-2001; Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 006,OJ L 309, 27.11.2001,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.