Verordening 1998/2015 - Wijziging van Verordening (EG) nr. 1667/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 108 187 ton te verhogen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 23 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De verordening is op 23 september 1998 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 2015/98 van de Commissie van 22 september 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1667/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 108 187 ton te verhogen

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 2015/98 of 22 September 1998 amending Regulation (EC) No 1667/98 increasing to 108 187 tonnes the quantity of barley held by the Swedish intervention agency for which a standing invitation to tender for export has been opened
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1998/2015
Celex-nummer i 31998R2015

3.

Key dates

Document 22-09-1998
Bekendmaking in Publicatieblad 23-09-1998; PB L 260 p. 11-12
Inwerkingtreding 23-09-1998; in werking datum publicatie zie art 2

4.

Wettekst

 • 23. 
  9. 98 l~NL~l Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 260/11

VERORDENING (EG) Nr. 2015/98 VAN DE COMMISSIE van 22 September 1998

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1667/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 108 187 ton te verhogen

 

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2193/96 (4), de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van granen door de interventiebureaus zijn vastgesteld;

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 1667/98 van de Commissie (5), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1792/ 98 (6), een permanente openbare inschrijving is openge-steld voor de uitvoer van 83 972 ton gerst in het bezit van het Zweedse interventiebureau; dat Zweden de Commissie ervan in kennis heeft gesteld dat haar inter-ventiebureau voornemens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden, met 24 215 ton te verhogen; dat de totale hoeveelheid waarop de perma-nente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 108 187 ton moet worden verhoogd;

Overwegende dat het, wegens de verhoging van de hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft, nodig is wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden; dat daartoe bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1667/98 moet worden aangepast;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre-gelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comite van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1667/98 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Artikel 2 wordt gelezen:

„Artikel 2

 • 1. 
  De inschrijving heeft betrekking op een hoeveel-heid van ten hoogste 108 187 ton gerst voor uitvoer naar alle derde landen.
 • 2. 
  De gebieden waar de 108 187 ton gerst is opge-slagen, zijn vermeld in bijlage I.”.
 • 2. 
  Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.


Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 september 1998.

Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie

 • (1) 
  PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.
 • (4) 
  PB L 293 van 16. 11. 1996, blz. 1.

BIJLAGE „BIJLAGE I

 

(in ton)

Plaats van opslag

Hoeveelheid

Stallarholmen

2 062

Motala

2 807

Rok

4 994

Gamleby

2 835

Attersta

7 584

Broddbo 1

5 997

Velanda

7 645

Hova

12981

Brannarp

2 624

Helsingborg

37 526

Djuron

21 132”


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.