Richtlijn 1993/16 - Vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 15 april 1993 tot 19 oktober 2007.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels

officiële Engelstalige titel

Council Directive 93/16/EEC of 5 April 1993 to facilitate the free movement of doctors and the mutual recognition of their diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1993/16
Origineel voorstel SEC(1991)2316
Celex-nummer i 31993L0016

3.

Key dates

Document 05-04-1993
Bekendmaking in Publicatieblad 07-07-1993; Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002,OJ L 165, 7.7.1993,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002
Inwerkingtreding 15-04-1993; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 19-10-2007; opgeheven door 32005L0036
Kennisgeving 15-04-1993

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31993L0016

Richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels

Publicatieblad Nr. L 165 van 07/07/1993 blz. 0001 - 0024

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 4 blz. 0102

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 4 blz. 0102

RICHTLIJN 93/16/EEG VAN DE RAAD van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 49, op artikel 57, lid 1 en lid 2, eerste en derde zin, en op artikel 66,

Gezien het voorstel van de Commissie,

In samenwerking met het Europees Parlement(1) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2) ,

Overwegende dat Richtlijn 75/362/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de arts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten(3) en Richtlijn 75/363/EEG van de Raad van 16 juni 1975 inzake de cooerdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de werkzaamheden van de arts(4) herhaaldelijk en ingrijpend zijn gewijzigd; dat zij derhalve zowel om redenen van rationele ordening van de tekst als om redenen van duidelijkheid dienen te worden gecodificeerd; dat het voorts dienstig is in deze tekst waarin zij worden bijeengebracht tevens Richtlijn 86/457/EEG van de Raad van 15 september 1986 inzake een specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde(5) op te nemen;

Overwegende dat ingevolge het Verdrag ieder verschil in behandeling op grond van nationaliteit inzake vestiging en dienstverrichting sedert het einde van de overgangsperiode is verboden; dat het aldus verwezenlijkte beginsel met name ook van toepassing is op de afgifte van de eventueel vereiste vergunning voor de toegang tot de werkzaamheden van de arts alsmede op de inschrijving of aansluiting bij beroepsorganisaties;

Overwegende dat het evenwel dienstig lijkt zekere bepalingen vast te stellen ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrije dienstverrichting van de arts;

Overwegende dat de Lid-Staten ingevolge het Verdrag gehouden zijn geen enkele steun te verlenen waardoor de vestigingsvoorwaarden kunnen worden vervalst;

Overwegende dat artikel 57, lid 1, van het Verdrag de vaststelling voorschrijft van richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels; dat deze richtlijn strekt tot onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de arts die toegang verlenen tot de uitoefening van de geneeskunst, alsmede van de diploma's, certificaten en andere titels van de specialist;

Overwegende dat voor de opleiding van de specialist moet worden overgegaan tot de onderlinge erkenning van de door de opleiding verkregen titels, wanneer deze, zonder dat zij een voorwaarde zijn voor de toegang tot de werkzaamheid van de specialist, wel een voorwaarde vormen voor het voeren van een titel van specialist;

Overwegende dat de ontwikkelingen in de wettelijke regelingen van de Lid-Staten een aantal technische wijzigingen noodzakelijk maken, ten einde met name rekening te houden met de wijzigingen in de benaming van de diploma's, certificaten en ander titels van deze beroepen of in de omschrijving van een aantal medische specialisaties, alsmede met de invoering van een aantal nieuwe medische specialisaties of de opheffing van oude medische specialisaties in bepaalde Lid-Staten;

Overwegende dat er voor de diploma's, certificaten en andere titels van arts die door de Lid-Staten zijn afgegeven na opleidingen die vóór de datum waarop deze...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.