Richtlijn 1977/452 - Onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 29 juni 1977 tot 19 oktober 2007 en moest uiterlijk op 1 juli 1979 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 77/452/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 77/452/EEC of 27 June 1977 concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of the formal qualifications of nurses responsible for general care, including measures to facilitate the effective exercise of this right of establishment and freedom to provide services
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1977/452
Origineel voorstel COM(1969)925
Celex-nummer i 31977L0452

3.

Key dates

Document 27-06-1977
Bekendmaking in Publicatieblad 15-07-1977; Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001,OJ L 176, 15.7.1977,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001
Inwerkingtreding 29-06-1977; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 19-10-2007; opgeheven door 32005L0036
Omzetting 01-07-1979; zie art. 19
Kennisgeving 29-06-1977

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31977L0452

Richtlijn 77/452/EEG van de Raad van 27 juni 1977 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

Publicatieblad Nr. L 176 van 15/07/1977 blz. 0001 - 0007

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0198

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0251

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0198

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0003

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0003

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 juni 1977

inzake de onderlinge erkenning van de diploma's , certificaten en andere titels van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger , tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

( 77/452/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 49 , 57 , 66 en 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat krachtens het Verdrag ieder verschil in behandeling op grond van nationaliteit inzake vestiging en het verrichten van diensten sedert het einde van de overgangsperiode is verboden ; dat het aldus verwezenlijkte beginsel met name ook van toepassing is op de afgifte van een vergunning die eventueel vereist is voor de toegang tot de werkzaamheden van de verantwoordelijke algemene ziekenverpleger alsmede op de inschrijving of aansluiting bij beroeps - of bedrijfsorganisaties ;

Overwegende dat het evenwel dienstig lijkt zekere bepalingen vast te stellen ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten van de verantwoordelijke algemene ziekenverpleger ;

Overwegende dat de Lid-Staten krachtens het Verdrag verplicht zijn geen enkele vorm van steun te verlenen waardoor de vestigingsvoorwaarden kunnen worden vervalst ;

Overwegende dat artikel 57 , lid 1 , van het Verdrag de vaststelling voorschrijft van richtlijnen inzake de onderlinge erkenning van diploma's , certificaten en andere titels ;

Overwegende dat het gewenst lijkt dat , tegelijk met de onderlinge erkenning van de diploma's , wordt voorzien in de coordinatie van de voorwaarden voor de opleiding van de verantwoordelijke algemene ziekenverpleger ; dat deze coordinatie wordt geregeld in Richtlijn 77/453/EEG ( 3 ) ;

Overwegende dat verscheidene Lid-Staten voor de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van de verantwoordelijke algemene ziekenverpleger bij de wet het bezit van een diploma ziekenverpleging verplicht stellen ; dat in sommige andere Lid-Staten , waar deze voorwaarde niet geldt , het recht tot het voeren van de titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger desalniettemin wettelijk geregeld is ;

Overwegende dat , aangezien een richtlijn inzake de onderlinge erkenning van de diploma's niet noodzakelijkerwijze de materiële gelijkwaardigheid inhoudt van de opleidingen waarop deze diploma's betrekking hebben , het voeren van de opleidingstitel uitsluitend in de taal van de Lid-Staat van oorsprong of herkomst dient te worden toegestaan ;

Overwegende dat de Lid-Staten , om de toepassing van deze richtlijn door hun nationale administraties te vergemakkelijken , kunnen bepalen dat de begunstigden die aan de daarin gestelde opleidingsvoorwaarden voldoen , te zamen met hun opleidingstitel een certificaat van de bevoegde overheid van het land van oorsprong of herkomst dienen over te leggen waarin wordt verklaard dat deze titels met de in de richtlijn bedoelde titels...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.