Richtlijn 1977/249 - Vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 26 maart 1977 gepubliceerd, is op 24 maart 1977 in werking getreden en moest uiterlijk op 25 maart 1979 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 77/249/EEC of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1977/249
Celex-nummer i 31977L0249

3.

Key dates

Document 22-03-1977
Bekendmaking in Publicatieblad 26-03-1977; Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,OJ L 78, 26.3.1977,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 001
Inwerkingtreding 24-03-1977; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 25-03-1979; zie art. 8
Kennisgeving 24-03-1977

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31977L0249

Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten

Publicatieblad Nr. L 078 van 26/03/1977 blz. 0017 - 0018

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0196

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0249

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0196

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0224

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0224

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 22 maart 1977

tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten

( 77/249/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 57 en 66 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat ingevolge het Verdrag alle op nationaliteit of op voorwaarden inzake woonplaats gebaseerde beperkingen van het verrichten van diensten , sedert het verstrijken van de overgangsperiode zijn verboden ;

Overwegende dat deze richtlijn alleen maatregelen behelst , die beogen de daadwerkelijke uitoefening van de werkzaamheden van advocaat bij wijze van dienstverrichting te vergemakkelijken ; dat ter vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging verdere maatregelen nodig zullen zijn ;

Overwegende dat de daadwerkelijke uitoefening van de werkzaamheden van advocaat in het kader van het verrichten van diensten veronderstelt dat personen die de advocatuur in de onderscheiden Lid-Staten uitoefenen door de Lid-Staat van ontvangst als advocaat worden erkend ;

Overwegende dat , aangezien deze richtlijn alleen het verrichten van diensten betreft en niet vergezeld gaat van bepalingen betreffende de onderlinge erkenning van diploma's , degene op wie deze richtlijn betrekking heeft , gebruik moet blijven maken van de titel die hij voert in de Staat waar hij is gevestigd , hierna " Staat van herkomst " genoemd ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Deze richtlijn is binnen de daarin aangegeven grenzen en onder de daarin gestelde voorwaarden van toepassing op de werkzaamheden die advocaten bij wijze van dienstverrichting uitoefenen .

Niettegenstaande het bepaalde in deze richtlijn kunnen de Lid-Staten het opmaken van authentieke akten waarbij het recht van beheer verleend wordt over goederen van overledenen , of waarbij onroerende zakelijke rechten worden gevestigd of overgedragen , voorbehouden aan bepaalde categorieën van advocaten .

2 . Onder " advocaat " wordt ventaan een ieder die gerechtigd is zijn beroepswerkzaamheden uit te oefenen onder een der volgende benamingen :

België : Advocaat/Avocat

Denemarken : Advokat

Duitsland : Rechtsanwalt

Frankrijk : Avocat

Ierland :

Barrister

Solicitor

Italië : Avvocato

Luxemburg : Avocat-avoué

Nederland : Advocaat

Verenigd Koninkrijk :

Advocate

Barrister

Solicitor

Artikel 2

Voor de uitoefening van de in artikel 1 , lid 1 , bedoelde werkzaamheden , erkent elke Lid-Staat als advocaat iedere persoon , bedoeld in lid 2 van genoemd artikel .

Artikel 3

Iedere persoon , bedoeld in artikel 1 , maakt gebruik van zijn titel in de taal of een van de talen van de Lid-Staat van herkomst , met vermelding van de beroepsorganisatie waaronder hij ressorteert , of van het gerecht waarbij hij overeenkomstig de wettelijke regeling van die Staat , is toegelaten .

Artikel 4

1 . De werkzaamheden betreffende de vertegenwoordiging en de verdediging van een cliënt in rechte of ten overstaan van een overheidsinstantie worden in elke Lid-Staat van ontvangst uitgeofend onder de voorwaarden die voor de aldaar gevestigde advocaten gelden met uitsluiting van enig...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.