Richtlijn 1975/34 - Recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 18 december 1974 tot 29 april 2006 en moest uiterlijk op 18 december 1975 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 75/34/EEG van de Raad van 17 december 1974 betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

officiële Engelstalige titel

Council Directive 75/34/EEC of 17 December 1974 concerning the right of nationals of a Member State to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1975/34
Celex-nummer i 31975L0034

3.

Key dates

Document 17-12-1974
Bekendmaking in Publicatieblad 20-01-1975; Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001,OJ L 14, 20.1.1975,Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 001
Inwerkingtreding 18-12-1974; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 29-04-2006; opgeheven door 32004L0038
Omzetting 18-12-1975; zie art. 10
Kennisgeving 18-12-1974

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31975L0034

Richtlijn 75/34/EEG van de Raad van 17 december 1974 betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

Publicatieblad Nr. L 014 van 20/01/1975 blz. 0010 - 0013

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0172

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0191

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0172

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0183

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0183

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 17 december 1974

betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

( 75/34/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gelet op het Algemeen Programma voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging ( 1 ) , inzonderheid op titel II ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat krachtens Richtlijn nr . 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten ( 4 ) iedere Lid-Staat een permanent verblijfsrecht toekent aan onderdanen van de andere Lid-Staten die zich op zijn grondgebied vestigen ten einde daar een werkzaamheid anders dan in loondienst uit te oefenen indien de beperkingen ten aanzien van deze werkzaamheid krachtens het Verdrag zijn opgeheven ;

Overwegende dat het permanent verblijf op het grondgebied van een Lid-Staat normaal wordt gevolgd door voortzetting van het verblijf na uitoefening van een werkzaamheid ; dat door ontstentenis van het recht om verblijf te houden onder deze omstandigheden de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging wordt gehinderd ; dat de voorwaarden waaronder dit recht kan worden uitgeoefend voor de werknemers in loondienst reeds zijn vastgesteld bij Verordening ( EEG ) nr . 1251/70 ( 5 ) ;

Overwegende dat door artikel 48 , lid 3 , sub d ) , van het Verdrag aan werknemers het recht wordt toegekend op het grondgebied van een Lid-Staat verblijf te houden na er een betrekking te hebben vervuld ; dat artikel 54 , lid 2 , niet uitdrukkelijk in een zelfde recht voorziet voor personen die een werkzaamheid anders dan in loondienst hebben uitgeoefend ; dat het niettemin voor deze personen , vanwege de aard van de vestiging en de bindingen die zijn ontstaan met het land waar zij hun werkzaamheid hebben uitgeoefend , ontegenzeggelijk van belang is een zelfde verblijfsrecht te genieten als aan werknemers is toegekend ; dat evenwel , om deze maatregel te rechtvaardigen , dient te worden verwezen naar de bepaling van het Verdrag op grond waarvan deze kan worden getroffen ;

Overwegende dat de vrijheid van vestiging in de Gemeenschap medebrengt dat de onderdanen van Lid-Staten een werkzaamheid , anders dan in loondienst , kunnen uitoefenen successievelijk in de verschillende Lid-Staten zonder daarvan nadelige gevolgen te ondervinden ;

Overwegende dat aan de onderdaan van een Lid-Staat die op het grondgebied van een andere Lid-Staat woonachtig is het recht moet worden gewaarborgd op dat grondgebied verblijf te houden wanneer hij ophoudt er een werkzaamheid anders dan in loondienst uit te oefenen als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of als gevolg van een blijvende arbeidsongeschiktheid ; dat dit recht ook moet worden toegekend aan de onderdaan van een Lid-Staat die , na een bepaalde tijd anders dan in loondienst...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.