Richtlijn 1973/239 - Harmonisatie van nationale wetgevingbetreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 27 juli 1973 tot 31 december 2015 en moest uiterlijk op 27 januari 1975 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan

officiële Engelstalige titel

First Council Directive 73/239/EEC of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1973/239
Celex-nummer i 31973L0239

3.

Key dates

Document 24-07-1973; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 16-08-1973; Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 010,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,OJ L 228, 16.8.1973,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001
Inwerkingtreding 27-07-1973; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-2015; opgeheven door 32009L0138 en zie 32012L0023 en 32013L0058
Omzetting 27-01-1975; zie art. 35
Kennisgeving 27-07-1973

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31973L0239

Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan

Publicatieblad Nr. L 228 van 16/08/1973 blz. 0003 - 0019

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0146

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0157

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0146

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0143

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0143

++++

EERSTE RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 24 juli 1973

tot coordinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf , met uitzondering van de levensverzekeringsbranche , en de uitoefening daarvan

( 73/239/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 57 , lid 2 ,

Gelet op het Algemeen Programma voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging ( 1 ) , inzonderheid op titel IV , C ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat krachtens bovengenoemd Algemeen Programma de opheffing van de beperkingen voor de oprichting van agentschappen en bijkantoren , wat het directe verzekeringsbedrijf betreft , afhankelijk is van de coordinatie van de toegangs - en uitoefeningsvoorwaarden ; dat deze coordinatie in de eerste plaats moet worden verwezenlijkt ten aanzien van het directe verzekeringsbedrijf , met uitzondering van de levensverzekeringsbranche ;

Overwegende dat , ter vergemakkelijking van de toegang tot en de uitoefening van deze verzekeringsbranches , bepaalde verschillen die op het gebied van het toezicht bestaan tussen de nationale wetgevingen , dienen te worden afgeschaft ; dat , ter verwezenlijking van dit doel , onder waarborging van een gepaste bescherming van verzekerden en derden in alle Lid-Staten , met name de bepalingen dienen te worden gecoordineerd die betrekking hebben op de financiële garanties die van de verzekeringsmaatschappijen worden geëist ;

Overwegende dat een indeling van de risico's per branche noodzakelijk is , in het bijzonder met het oog op de vaststelling van de werkzaamheden waarvoor de verplicht gestelde vergunning alsmede het afhankelijk van de beoefende branche bepaalde bedrag van het minimumgarantiefonds zijn vereist ;

Overwegende dat van het toepassingsgebied van de richtlijn dienen te worden uitgesloten sommige onderlinge waarborgmaatschappijen c.q . onderlinge verzekeringsmaatschappijen die op grond van de regeling die rechtens op hen van toepassing is , aan specifieke voorwaarden inzake zekerheid voldoen en eigen financiële waarborgen bieden ; dat bovendien dienen te worden uitgesloten bepaalde instellingen in verscheidene Lid-Staten , wier werkzaamheden zich over een zeer beperkte sector uitstrekken en statutair tot en bepaald gebied of tot bepaalde personen zijn beperkt ;

Overwegende dat de onderscheiden wetgevingen verschillende regelingen kennen voor wat betreft het gelijktijdig beoefenen van de ziekteverzekeringsbranche , de krediet - en borgtochtverzekeringsbranche , en van de branche van de verzekering van rechtsbijstand , zowel van deze branches onderling als te zamen met andere branches ; dat , indien deze verschillen na de opheffing van de beperkingen van het recht van vestiging in de andere branches dan de levensverzekering worden gehandhaafd , hierdoor belemmeringen voor de vestiging zullen blijven bestaan en dat voor dit probleem een oplossing moet worden gevonden bij een latere coordinatie die binnen een vrij korte termijn tot stand moet worden gebracht ;

Overwegende dat...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.