Verordening 1972/922 - Algemene voorschriften voor het verlenen van steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1972/1973

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 april 1972 tot 31 december 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 922/72 van de Raad van 2 mei 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor het verlenen van steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1972/1973

officiële Engelstalige titel

Regulation (EEC) No 922/72 of the Council of 2 May 1972 laying down general rules for granting aid in respect of silkworms for the 1972/73 rearing year
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1972/922
Celex-nummer i 31972R0922

3.

Key dates

Document 02-05-1972
Bekendmaking in Publicatieblad 05-05-1972; Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 03 Volume 005,Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 03 Volume 007,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 03 Volume 005,OJ L 106, 5.5.1972,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001,Special edition in Danish: Chapter I Volume 1972
Inwerkingtreding 01-04-1972; Toepassing begin van seizoen zie art 1
06-05-1972; in werking datum publicatie +1 zie art 5
Einde geldigheid 31-12-2013; opgeheven door 32013R1308

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31972R0922

Verordening (EEG) nr. 922/72 van de Raad van 2 mei 1972 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor het verlenen van steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1972/1973

Publicatieblad Nr. L 106 van 05/05/1972 blz. 0001 - 0001

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0129

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0377

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 4 blz. 0129

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(II) blz. 0393

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 03 Deel 7 blz. 0223

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0224

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 5 blz. 0224

++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 922/72 VAN DE RAAD

van 2 mei 1972

tot vaststelling van de algemene voorschriften voor het verlenen van steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1972/1973

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 845/72 van de Raad van 24 april 1972 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt ( 1 ) , inzonderheid op artikel 2 , lid 4 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 845/72 voorziet in steun voor in de Gemeenschap geteelde zijderupsen ; dat de in dit artikel voorzienen algemene toepassingsvoorschriften moeten worden vastgesteld ;

Overwegende dat om de toepassing van de steunregeling te vereenvoudigen de toekenning van steun in elke Lid-Staat tot de op het grondgebied van deze Lid-Staat geteelde zijderupsen dient te worden beperkt ;

Overwegende dat het voor de goede werking van deze regeling nodig is te bepalen wie voor steun in aanmerking komen en bepaalde voorwaarden voor de toekenning van deze steun nader te omschrijven ;

Overwegende dat een stelsel van administratieve controle moet worden ingevoerd waardoor gewaarborgd wordt dat de steun slechts wordt verleend voor produkten die hiervoor in aanmerking komen ;

Overwegende dat het , om een uniforme toepassing van genoemde regeling te verzekeren , dienstig is nader te omschrijven op welke wijze de steun wordt berekend ;

Overwegende dat de geldigheidsduur van deze verordening dient te worden beperkt tot een periode die nodig is om de doeltreffendheid van de verordening te kunnen beoordelen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor het teeltseizoen 1972/1973 zijn de in onderstaande artikelen omschreven algemene voorschriften van toepassing ten aanzien van de toekenning van de in artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 845/72 bedoelde steun voor zijderupsen geteeld in de Gemeenschap .

Artikel 2

1 . Op aanvraag van de teler verleent elke Lid-Staat de steun voor zijderupsen , die op zijn grondgebied worden geteeld .

2 . De Lid-Staten zijn gemachtigd de steun slechts te verlenen aan de telers die hun dozen eieren van een erkend organisme hebben betrokken en die , na de rupsenteelt met goed gevolg te hebben voltooid , de geproduceerde cocons aan een erkend organisme hebben geleverd .

3 . De rupsenteelt wordt geacht met goed gevolg te zijn voltooid indien de gebruikte dozen eieren een nader te bepalen minimumhoeveelheid cocons hebben opgeleverd .

Artikel 3

De producerende Lid-Staten stellen een administratieve controle in om te waarborgen dat het produkt waarvoor de steun wordt gevraagd , beantwoordt aan de voorwaarden die aan het verlenen van deze steun zijn gesteld .

Artikel 4

Het steunbedrag wordt berekend per doos eieren .

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 2 mei 1972 .

Voor de Raad

De Voorzitter

G . THORN

( 1 ) PB nr . L...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.