Verordening 1969/1191 - Optreden van de lidstaten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 juli 1969 tot 2 december 2009.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende het optreden van de Lid-Staten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

officiële Engelstalige titel

Regulation (EEC) No 1191/69 of the Council of 26 June 1969 on action by Member States concerning the obligations inherent in the concept of a public service in transport by rail, road and inland waterway
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1969/1191
Celex-nummer i 31969R1191

3.

Key dates

Document 26-06-1969
Bekendmaking in Publicatieblad 28-06-1969; Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001,Special edition in English: Chapter I Volume 1969
Inwerkingtreding 01-07-1969; in werking zie art 20
Einde geldigheid 02-12-2009; opgeheven door 32007R1370
02-12-2012; FIN/VAL/PAR zie 32007R1370 art. 10.1

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31969R1191

Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad van 26 juni 1969 betreffende het optreden van de Lid-Staten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

Publicatieblad Nr. L 156 van 28/06/1969 blz. 0001 - 0007

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 7 Deel 1 blz. 0064

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1969(I) blz. 0258

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 7 Deel 1 blz. 0064

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1969(I) blz. 0276

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 07 Deel 1 blz. 0100

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 08 Deel 1 blz. 0131

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 08 Deel 1 blz. 0131

++++

( 1 ) PB nr . 88 van 24 . 5 . 1965 , blz . 1500/65 .

( 2 ) PB nr . C 27 van 28 . 3 . 1968 , blz . 18 .

( 3 ) PB nr . C 49 van 17 . 5 . 1968 , blz . 15 .

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1191/69 VAN DE RAAD

van 26 juni 1969

betreffende het optreden van de Lid-Staten ten aanzien van met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen op het gebied van het vervoer per spoor , over de weg en over de binnenwateren

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 75 en 94 ,

Gelet op de beschikking van de Raad van 13 mei 1965 , met betrekking tot de harmonisatie van bepaalde voorschriften die van invloed zijn op de mededinging in het vervoer per spoor , over de weg en over de binnenwateren ( 1 ) ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat de opheffing van de dispariteiten die erin bestaan dat de Lid-Staten aan de vervoerondernemingen met het begrip openbare dienst verbonden verplichtingen opleggen en die de mededinginsvoorwaarden wezenlijk kunnen vervalsen , een der doeleinden van het gemeenschappelijk vervoerbeleid vormt ;

Overwegende dat de in deze verordening omschreven openbare dienstverplichtingen derhalve moeten worden opgeheven ; dat de handhaving van deze verplichtingen evenwel in bepaalde gevallen noodzakelijk is om een toereikende vervoervoorziening te waarborgen ; dat deze vervoervoorziening wordt beoordeeld op grond van de bestaande situatie inzake vraag en aanbod van vervoer en van de behoeften van de gemeenschap ;

Overwegende dat deze maatregelen tot opheffing van verplichtingen zich niet uitstrekken tot de prijzen en vervoervoorwaarden die aan de ondernemingen op het gebied van het personenvervoer ten behoeve van een of meer bepaalde bevolkingsgroepen worden opgelegd ;

Overwegende dat het voor de toepassing van deze maatregelen noodzakelijk is , de verschillende in deze verordening bedoelde openbare dienstverplichtingen te omschrijven ; dat deze verplichtingen de exploitatieplicht , de vervoerplicht en de tariefplicht , omvatten ;

Overwegende dat aan de Lid-Staten de zorg moet worden overgelaten om op eigen initiatief maatregelen tot opheffing of handhaving van openbare dienstverplichtingen te nemen ; dat de vervoersondernemingen evenwel , aangezien deze verplichtingen voor hen lasten met zich kunnen brengen , aanvragen om opheffing moeten kunnen indienen bij de bevoegde instanties van de Lid-Staten ;

Overwegende dat het wenselijk is te bepalen , dat de vervoersondernemingen slechts aanvragen om opheffing van openbare dienstverplichtingen mogen indienen , indien deze verplichtingen voor hen economische nadelen met zich brengen , welke worden bepaald volgens in deze verordening omschreven gemeenschappelijke methoden ;

Overwegende dat de vervoersondernemingen ter verbetering van de exploitatie in hun aanvraag de toepassing moeten kunnen voorstellen van een andere vervoertechniek die beter is aangepast aan het vervoer ;

Overwegende dat de bevoegde instanties...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.