Richtlijn 1964/221 - Coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 19 maart 1964 tot 29 april 2006 en moest uiterlijk op 19 september 1964 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid

officiële Engelstalige titel

Council Directive 64/221/EEC of 25 February 1964 on the co-ordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1964/221
Celex-nummer i 31964L0221

3.

Key dates

Document 25-02-1964
Bekendmaking in Publicatieblad 04-04-1964; Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001,OJ P 56, 4.4.1964,Special edition in Greek: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Danish: Chapter I Volume 1963-1964,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in English: Chapter I Volume 1963-1964,Special edition in Spanish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 05 Volume 001
Inwerkingtreding 19-03-1964; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 29-04-2006; opgeheven door 32004L0038
Omzetting 19-09-1964; zie art. 10
01-07-1973; zie 172BN11/3/PT1A24
Kennisgeving 19-03-1964

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31964L0221

Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid

Publicatieblad Nr. 056 van 04/04/1964 blz. 0850 - 0857

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0028

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1963-1964 blz. 0109

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0028

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1963-1964 blz. 0117

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0016

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0036

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0036

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid (64/221/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 56, lid 2,

Gelet op Verordening no. 15 van de Raad van 16 augustus 1961 betreffende de eerste maatregelen ter verwezenlijking van het vrije verkeer van werk nemers binnen de Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 47,

Gelet op de richtlijn van de Raad van 16 augustus 1961 inzake de administratieve procedures en handelwijzen betreffende de toelating, de tewerkstelling en het verblijf van werknemers (1)PB no. 57 van 26.8.1961, blz. 1073/61.

van een Lid-Staat en van hun familie in de andere Lid-Staten van de Gemeenschap (1),

Gelet op de Algemene Programma's voor de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging en van het vrij verrichten van diensten (2), inzonderheid op titel II,

Gelet op de richtlijn van de Raad van 25 februari 1964 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en het verrichten van diensten (3),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (4),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (5),

Overwegende dat de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen waarin een bijzondere regeling wordt vastgesteld voor vreemdelingen en die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, in de eerste plaats betrekking moet hebben op de voorwaarden voor de toelating en het verblijf van de onderdanen van de Lid-Staten, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen om er al dan niet in loondienst werkzaamheden te verrichten of in de hoedanigheid van personen te wier behoeve diensten worden verricht;

Overwegende dat deze coördinatie met name veronderstelt dat de in de Lid-Staten gevolgde procedures voor het doen van een beroep op gronden van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid ter zake van verplaatsing en verblijf van vreemdelingen nader tot elkaar worden gebracht;

Overwegende dat in elke Lid-Staat voor de onderdanen van de andere Lid-Staten voldoende mogelijkheden tot beroep tegen bestuursrechtelijke besluiten op dit gebied dienen te worden opengesteld;

Overwegende dat een opsomming van de ziekten en gebreken die een gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid, de openbare orde en de openbare veiligheid onpraktisch zou zijn en het bovendien moeilijk zou zijn hierin volledigheid te betrachten, en dat volstaan kan worden met het vaststellen van categorieën van die aandoeningen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

  • 1. 
    De bepalingen van deze richtlijn hebben betrekking op de onderdanen van een Lid-Staat die verblijf houden in of zich begeven naar een andere Lid-Staat...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.