Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 32123 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010; Voorstel van wet  
Document­datum 15-09-2009
Publicatie­datum 24-09-2009
Nummer KST132834A
Kenmerk 32123 XVI, nr. 1
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 123 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lasten-diensten Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg, Nederlands Vaccin Instituut, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Rijksinstellingen voor gesloten jeugdzorg Den Engh en De Lindenhorst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI), voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

  • 1. 
    In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2010, dat de toelichting bij de begrotingsstaat het in artikel 5, eerste lid, bedoelde inzicht per beleidsartikel biedt, tenzij voor bepaalde beleidsartikelen het inzicht op een andere plaats in de begroting wordt geboden.
  • 2. 
    Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in artikel 14, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... , Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

(bedragen x € 1 000)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 
 

TOTAAL

 

Beleidsartikelen

41

Volksgezondheid

42

Gezondheidszorg

43

Langdurige zorg

44

Maatschappelijke ondersteuning

46

Sport

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

 

IMiet-beleidsartikelen

98

Algemeen

99

Nominaal en onvoorzien

15 127 114

15 216 953

14 874 797

14 960 089

667 450

679 697

7 460 126

7 472 005

5 988 637

5 990 885

300 718

304 071

89 386

144 186

368 480

369 245

252 317

256 864

299 172

303 719

  • 46 855
  • 46 855

107 965

99 685

21 653 77 162

0

0

870

0

8 280

4 080 4 200

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de wet van .......... , Stb. ...

Begroting 2010

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

(bedragen x € 1 000)

Naam Baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Nederlands Vaccin Instituut

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Den Engh Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

39 628 25 069 340 531 162 414 28 700 10 615

39 635 25 057 340 531 166 414 28 700 10 615

  • 7 12

0 4 000

0

0

Totaal

606 957

610 952

3 995

Naam Baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Nederlands Vaccin Instituut

Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg Den Engh Rijksinstelling voor gesloten jeugdzorg De Lindenhorst

200

1 215 4 783

16 913

2 220 487

0

0

0

20 913

2 543

1 212

Totaal

25 818

24 668

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2010 (x € miljoen)

Artikel 47: Oorlogsgetroffenen

en herinnering WO II

0,0

Artikel 46: Sport 0,9

Artikel 44: Maatschappelijke

ondersteuning

0,0

Artikel 43: Langdurige zorg 0,0

Artikel 98: Algemeen 4,1

Artikel 99: Nominaal en

onvoorzien

4,2

Artikel 42: Gezondheidszorg 77,2

Artikel 41: Volksgezondheid 21,7

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2010 (x € miljoen)

Artikel 98: Algemeen 303,7

Artikel 47: Oorlogsgetroffenen

en herinnering WO II

369,2

Artikel 46: Sport 144,2

Artikel 99: Nominaal en

onvoorzien

-46,9

Artikel 41: Volksgezondheid 679,7

Artikel 44: Maatschappelijke

ondersteuning

304,1

Artikel 43: Langdurige zorg 5.990,9

Artikel 42: Gezondheidszorg

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.