Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

Dit nader rapport i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 32123 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010; Nader rapport  
Document­datum 15-09-2009
Publicatie­datum 22-09-2009
Nummer KST134697
Kenmerk 32123 XVI, nr. 3
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 123 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

Nr. 3

NADER RAPPORT

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Blijkens het advies d.d. 7 september 2009, nr. W13.090279/I kan de Raad van State zich verenigen met het bovenvermelde wetsvoorstel.

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in de begrotingsstaat van bovenvermelde begroting een aantal wijzigingen aan te brengen.

Het totaal van de uitgaven komt daarmee op € 15 216 953 000 (was € 15 364 328 000). Het totaal van de verplichtingen is geworden € 15 127 114 000 (was € 15 276 018 000).

De wijzigingen betreffen:

  • 1. 
    Aanpassing begrotingsbedragen als gevolg van verwerking van de definitieve MEV-cijfers.
  • 2. 
    Aanpassing begrotingsbedragen als gevolg van verwerking van de recent bepaalde 2e tranche van de taakstelling bij de bedrijfsvoering van de departementen.

De Memorie van Toelichting is met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.