Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dienst Uitvoering Onderwijs

Deze uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid regelt de financiële aspecten van het Nederlandse onderwijs en is betrokken bij de logistieke organisatie van examens. In opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW i) voert DUO onderwijswetten en -regelingen uit. DUO is in 2010 ontstaan uit een fusie van de Informatie Beheer Groep (IBG) met Centrale Financiën Instellingen i (CFI).

DUO is vooral bekend vanwege het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming voor scholieren, maar de organisatie heeft een uitgebreider takenpakket. De belangrijkste taken van DUO zijn:

  • Bekostigen van onderwijsinstellingen
  • Verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • Innen van lesgelden en studieschulden
  • Erkennen van diploma's en beheren diplomabank
  • Organiseren van school-, staats- en inburgeringsexamens
  • Verzorgen van proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs
  • Verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • Verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • Fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland
  • Verzamelen en beheren van gegevens in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen

DUO is een baten-lastendienst onder het ministerie van OCW. Een baten-lastendienst (voorheen 'agentschap') is een uitvoerend organisatieonderdeel van een ministerie. Het is een afzonderlijke organisatie, maar valt hiërarchisch direct onder het departement.

 

Meer over