VVD: Raken we onze vrijheid kwijt?

Met dank overgenomen van Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, gepubliceerd op woensdag 27 mei 2009.

VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Nederland is een land waar dingen gezegd kunnen worden, ook al bevallen ze anderen niet. Zelfs als het verwerpelijk is. Een land waar we elkaar aanspreken op respect, zonder dat daar de rechter aan te pas hoeft te komen. Een land waarin minderheden niet in kwetsbaarheid bevestigd worden, maar weerbaar worden gemaakt. Nederland is een land waarin we niet bang zijn voor discussie, maar we die gebruiken om verder te komen. Een land waar fatsoen niet wordt bepaald door de staat of de strafrechter, maar door eigen verantwoordelijkheid, opvoeding en onderwijs. Een land waarin mondige burgers woordenstrijd met woorden beslechten. Niet met het mes.

Migratie en islam

Deze vrijheid wordt bedreigd. Steeds meer mensen durven niet meer te zeggen wat ze willen vanwege dreigementen en geweld. Columnisten, cabaretiers, politici, burgers. Met de moord op Van Gogh als absoluut dieptepunt. De sfeer van vertrouwen verandert in een sfeer van angst. De toestroom van migranten vergroot de tegenstellingen. Om deze te overbruggen is juist een open discussie nodig. Veel migranten komen echter uit islamitische landen waar het vrije woord een minder sterke positie heeft dan in een land als Nederland. De radicale islam zet zelfs aan tot het bestrijden van onwelkome woorden met het zwaard. 

Om als reactie hierop de hele islam de mond te willen snoeren (tot en met het verbieden van de Koran) vergroot het probleem alleen maar. Maar ook kunnen wij niet toestaan dat groepen nieuwe Nederlanders anderen monddood willen maken. 

Pal staan

Nederland moet pal staan voor het vrije woord. En niet een cartoonist van zijn bed lichten vanwege zijn cartoons (zoals vorig jaar Gregorius Nekschot). Niet pleiten voor verscherping van de straf op godslastering na de moord op Van Gogh (zoals de toenmalige minister van Justitie Donner deed). Niet pleiten voor het strafbaar stellen van indirecte belediging (zoals de huidige minister van Justitie Hirsch Ballin doet). Niet de vervolging gelasten van een politicus vanwege zijn mening (zoals het Hof van Amsterdam in de zaak-Wilders). De spiraal van toenemende bedreiging, en het toegeven daaraan, is gevaarlijk. Dit moet worden doorbroken.

VVD neemt initiatief

De VVD wil extra garanties in de wet voor de vrijheid van meningsuiting. Daarom wil de VVD het strafrecht aanpassen:

  Als iemand een ander bedreigt om wat deze in de openbare discussie heeft gezegd, moet hij zwaarder worden gestraft.

  Indirecte belediging moet niet strafbaar zijn: als je iemands geloof beledigt, beledig je daarmee nog niet de persoon zelf.

  Als iemand zich uitspreekt in de openbare discussie, moet hij niet meer strafbaar zijn, tenzij hij aanzet tot geweld of discriminatie.

Geweld en discriminatie

Woorden die aanzetten tot geweld moeten onverkort strafbaar blijven.

Discriminatie moet in een samenleving van toenemende tegenstellingen harder worden bestreden. Discriminerende woorden moeten echter alleen strafbaar zijn als ze direct aanzetten tot daadwerkelijke discriminatie; tot het uitsluiten van minderheden in het vrij meedoen in de samenleving.

Op deze manier worden meer garanties geboden voor het vrije woord. Uiteraard kan de beoordeling of er sprake is van aanzetten tot geweld of discriminatie alleen door de rechter in elk apart geval worden gegeven.

Vrijheid

Dit is geen oproep tot het gebruik van grovere woorden. Integendeel. Natuurlijk kunnen tegenstellingen het beste in redelijkheid worden uitgesproken. Maar als er onredelijke tegenstellingen en angsten bestaan, kunnen die maar beter niet onder het tapijt worden geveegd. Juist die moeten op tafel komen om aangepakt te kunnen worden. Dat was ook de reden voor de VVD onder Bolkestein om al vijftien jaar geleden de onvrede over de multiculturele samenleving niet langer te negeren.

De vrijheid van meningsuiting is geen bron van tegenstellingen, maar een brug ertussen.

Zo behouden we onze vrijheid.

Klik hier voor de opzet van Atzo Nicolaï voor wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht om de

vrijheid van meningsuiting beter te waarborgen.