TON: Aanzienlijke toename aantal asielzoekers

Met dank overgenomen van Trots op Nederland i, gepubliceerd op woensdag 13 mei 2009.

Voorzitter,

Deze staatssecretaris is nu sinds twee jaar verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid en heeft er in die periode helemaal niets van gemaakt.

Een restrictief toelatingsbeleid, daar staat ze voor, zo vertelde ze de Kamer nog in één van de vorige debatten die we met haar voerden. Staatssecretaris: restrictief betekent 'beperkend' en kan zelfs 'stoppend' betekenen. De instroomcijfers behoren dus omlaag te gaan, precies zoals dat in mijn tijd gebeurde, ik had namelijk als Minister voor Vreemdelingenzaken destijds dezelfde opdracht.

Echter, en helemaal volgens mijn verwachting, is tijdens het bewind van deze veel te softe staatssecretaris het aantal eerste asielaanvragen in 2008 met bijna 100% toegenomen in vergelijking tot het jaar daarvoor…van 7.400 naar ruim 13.400 aanvragen.

Voorzitter, ik maak mij oprecht hele grote zorgen over ons land, over deze toenemende instroom, eerst in de COA-centra die maar uitbreiden en uitbreiden, en vervolgens in buurten en wijken in de grote steden. Steeds weer nieuwe instroom van kansarme mensen, die na toelating hun gezin ook over laten komen. Over die getallen hebben we het vandaag niet, maar ik kan hier alvast melden dat deze ook schrikbarend stijgen.

Duidelijk is dat deze enorme instroom op een aantal plaatsen een tijdbom legt onder onze samenleving. Dat kan en mag niet gebeuren. Dat hoeft ook niet als deze staatssecretaris eindelijk een echt restrictief beleid gaat voeren. In dat kader heb ik een voorstel: Staatssecretaris Albayrak, ik wil u graag helpen, ik bied u mijn diensten aan om in ieder geval vanaf NU de voordeur van ons land dicht te houden. Dat is keihard nodig, want terwijl in de EU als geheel het aantal asielaanvragen met globaal 6% is gestegen, kunnen wij in ons land een stijging van bijna 100% noteren.

Voorzitter, in mijn tijd als Minister werden er van de 100 mensen die asiel aanvroegen ongeveer 15 toegelaten, nu worden er van de 100 aanvragen 52 toegekend. Dat is meer dan 3x zoveel. Nogmaals, ik wil u graag helpen.

Dan wil ik ook meteen graag nog even het volgende opmerken:

In het WODC-rapport van 16 april 2009, waarin de resultaten vermeld staan van het onderzoek naar de effectiviteit van de door mij genomen maatregelen, zoals de inkomensgrens en de leeftijdverhoging van 18 naar 21 jaar voor gezinsvorming, wordt vastgesteld dat mijn beleid op dat terrein een vermindering van 36% heeft bewerkstelligd. Eindelijk is hier een onafhankelijk oordeel dat afrekent met alle onwaarheden die over mijn beleid werden rondgestrooid.

Toen werd er tenminste beleid gemaakt en uitgevoerd. Nu is het dweilen met de kraan open, en laten we iedereen die een redelijke smoes kan verzinnen binnen, en dat alles onder uw verantwoordelijkheid!

Voorzitter, als de voordeur van je huis wagenwijd openstaat, en je wilt niet dat iedereen die binnenkomt in je huis kan blijven wonen, dan moet je zorgen dat de achterdeur ook wagenwijd openstaat. In dit verband betekent dat dat je dan dus moet zorgen dat de terugkeer geregeld is. Ook dat blijkt voor de staatssecretaris een onmogelijke opdracht. Daarom een aantal vragen:

 • 1. 
  Hoe gaat u de gedwongen terugkeer realiseren, gezien de zeer beperkte afgifte afgegeven Laissez Passers (tijdelijk reisdocument) zoals de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CTT) dit in zijn rapport benoemd.
 • 2. 
  Bent u bereid met de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking een integraal buitenlandbeleid op poten te zetten? Bijv. Door te stellen dat een land dat zijn eigen onderdanen niet terugneemt geen ontwikkelingshulp meer ontvangt.
 • 3. 
  Wie gaat al deze langdurige opvang betalen? Hoeveel mensen zitten er nu in de COA- centra?
 • 4. 
  Hoe gaat u voorkomen dat er een nieuw generaal pardonprobleem gaat ontstaan, het risico daartoe wordt met de dag groter. Dat zeg ik ook tegen het CDA. Heeft u trouwens al enig idee van de omvang van de aanzuigende werking?
 • 5. 
  Hoe gaat u voorkomen dat bij een afwijzing op de aanvraag, de vreemdeling niet met onbekende bestemming verdwijnt? Vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen zoals vorig jaar opgelegd voor Chinezen gaat niet helpen. Een groot gedeelte loopt nu schaterend van het lachen om het naïeve beleid van de staatssecretaris door ons land. Bent u, na dit toch leerzame voorbeeld, bereid om uitgeprocedeerden direct een vrijheidsontnemende maatregel op te leggen?

Voorzitter, de feiten en cijfers tonen aan dat de strijd tegen de ongewenste stroom gelukszoekers onder aansturing van deze staatsecretaris jammerlijk gefaald heeft. Niet alleen is de instroom groot en is het aantal uitzettingen laag, ook blijft volstrekt onduidelijk hoeveel individuen zich zonder verblijfsvergunning langdurig in ons land ophouden en/of bevinden.

In deze tijden van crisis is het nog belangrijker dat de toestroom van gelukszoekers gestopt wordt en dat het aantal illegalen in ons land drastisch teruggebracht worden. Er is geen geld meer en het beetje geld dat beschikbaar is kunnen wij wel beter gebruiken. Het wordt tijd dat wij eens in eigen huis orde op zaken gaan stellen. Daarom moet er eindelijk weer een streng asielbeleid en een strikt uitzettingbeleid komen; een beleid dat ook echt gehandhaafd wordt!!

Nogmaals…als de staatssecretaris dat niet kan wil ik graag bijspringen!

TrotsopNederland

Rita Verdonk

13 mei 2009

De volgende twee moties zijn door Rita Verdonk tijdens dit debat ingediend;

 • • 
  Onder dit kabinet is het aantal 1e aanvragen met bijna honderd procent is toegenomen,

dit brengt grote kosten met zich mee die onwenselijk zijn in een economische crisis. Ik verzoek de regering met onmiddellijke ingang een daadwerkelijk restrictief toelatingsbeleid in te voeren en te verzekeren dat het aantal eerste aanvragen bij asielzoekerscentra terug worden gebracht naar het aantal van 2007.

 • • 
  Het aantal inwilligingen van asielaanvragen hoger ligt dan 50 procent, dit is geen restrictief asielbeleid. Ik verzoek de regering een daadwerkelijk restrictief asielbeleid te voeren en het aantal inwilligingen van asielaanvragen terug te brengen tot maximaal 15 procent van het totale aantal aanvragen.