Motie over het niet onnodig vervuilen van de horizon van het beschermde dorpsgezicht van Urk - Liberalisering energiemarkten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 24 mei 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

28 982

Liberalisering energiemarkten

Nr. 75

MOTIE VAN HET LID ZIJLSTA

Voorgesteld 23 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat nabij het dorp Urk een groot windmolenpark is gepland met windmolens met een tiphoogte van 200 meter;

overwegende, dat het oude dorp Urk van cultuurhistorische waarde is en daarom als dorpsgezicht beschermd is op grond van de Monumentenwet;

constaterende, dat de windmolens onmiskenbaar een visueel-ruimtelijke impact op het dorp Urk zullen hebben;

verzoekt de regering de horizon van het beschermde dorpsgezicht van Urk niet onnodig te vervuilen en in de besluitvorming rond het geplande windmolenpark rekening te houden met de maatschappelijke en cultuurhistorische waarden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zijlstra

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.