Brief minister ter aanbieding van de Mensenrechtenrapportage 2008 - Mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 28 mei 2020
kalender

Brief minister ter aanbieding van de Mensenrechtenrapportage 2008 - Mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 263

Mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid

Nr. 27

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 maart 2009

Bij de presentatie van «Naar een menswaardig bestaan – een mensenrechtenstrategie voor het buitenlands beleid» heb ik aangegeven jaarlijks aan uw Kamer te zullen rapporteren over de uitvoering van deze strategie. Het is mij een genoegen u hierbij mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking de eerste mensenrechtenrapportage aan te bieden.1 De Mensenrechtenrapportage 2008 beschrijft op welke wijze de mensenrechtenstrategie sinds de presentatie in november 2007 tot en met december 2008 is uitgevoerd en wat daarmee in de praktijk is bereikt.

De minister van Buitenlandse Zaken, M. J. M. Verhagen

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.