Brief minister over het installeren van de Regieraad Kwaliteit van Zorg - Kwaliteit van zorg

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31765 - Kwaliteit van zorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kwaliteit van zorg; Brief minister over het installeren van de Regieraad Kwaliteit van Zorg 
Document­datum 20-02-2009
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST128412
Kenmerk 31765, nr. 2
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 765

Kwaliteit van zorg

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 februari 2009

Eind oktober jl. hebben de staatssecretaris en ik u per brief1 geïnformeerd over de impuls die wij willen geven aan het benoemen van kwaliteitscriteria in de zorg door onder andere meer structuur en aansturing in het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen te geven. Wij willen dat doen door het installeren van een Regieraad Kwaliteit van Zorg die bestaat uit onafhankelijke, gezaghebbende deskundigen. Deze Raad krijgt een agenderende, faciliterende en stimulerende rol.

Inmiddels kan ik u mededelen dat ik dhr. Prof. dr. P. A. M. Vierhout bereid heb gevonden het voorzitterschap van de Raad te bekleden. Dhr. Vierhout heeft aangegeven vanaf 1 april a.s. in deze functie van start te kunnen gaan. Ik wil de tijd tot 1 april gebruiken om in overleg met dhr. Vierhout te komen tot aanscherping van de taken en de werkwijze van de regieraad en de verdere bemensing van de raad vorm te geven. De instelling van de raad zal via publicatie van een ministerieel besluit bekend worden gemaakt.

De regieraad zal secretarieel en inhoudelijk worden ondersteund vanuit ZonMw.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, A. Klink

Tweede Kamer, 2008–2009, 31 765, nr. 1.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.