Brief minister over uitstel beantwoording motie Schinkelshoek (KST 31444 VII, 8) - Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2009

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31701 - Trendnota Arbeidszaken Overheid 2009.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2009; Brief minister over uitstel beantwoording motie Schinkelshoek (KST 31444 VII, 8) 
Document­datum 23-09-2008
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST122728
Kenmerk 31701, nr. 3
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 701

Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2009

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 september 2008

Met de aanvaarding van de tijdens het Wetgevingsoverleg op 11 juni 2008 (Kamerstuk 31 444 VII, nr. 16) ingediende motie van lid Schinkelshoek (Kamerstuk 31 444 VII, nr. 8) verzoekt u het kabinet om u op Prinsjesdag een plan van aanpak voor te leggen om stapsgewijs te komen tot een vermindering van de uitgaven externe inhuur.

Bij de beantwoording van deze motie wil ik ook het tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gedane verzoek van de Tweede Kamer betrekken om 15 procent te korten op de uitgaven externe inhuur in de kolom «Beleid en advies» ter financiering van nieuwe voorstellen van de Kamer.

Dit vraagt meer tijd dan voorzien. Om die reden verzoek ik u uitstel om de motie te beantwoorden tot uiterlijk 31 oktober 2008.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter Horst

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.