Memorie van toelichting - Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 31538 - Goedkeuring van het Verdrag tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227); Memorie van toelichting  
Document­datum 15-07-2008
Publicatie­datum 01-04-2009
Nummer KST121236
Kenmerk 31538, nr. 3
Van Defensie (DEF)
Buitenlandse Zaken (BUZA)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 538

Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007, 227)

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Op 8 april 2008 gaf de Tweede Kamer der Staten-Generaal, overeenkomstig artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, de wens te kennen dat het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EURO-GENDFOR (Trb. 2007, 227), overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba bij brieven van 29 februari 2008, Kamerstukken II, 2007–2008, 31 390 (R 1851), nr. 1, aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal zal worden onderworpen. Het onderhavige voorstel van wet strekt daartoe.

Inmiddels hebben de Regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba laten weten, medegelding van het Verdrag voor hun land niet wenselijk te achten.

Ter toelichting verwijzen wij naar de toelichtende nota die bij bovengenoemde brieven was gevoegd.

De minister van Defensie, E. van Middelkoop

De minister van Buitenlandse Zaken, M. J. M. Verhagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.