Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 31362 - Initiatiefvoorstel-Duyvendak tot Beperking emissies kolencentrales i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales); Voorstel van wet  
Document­datum 27-02-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST115667
Kenmerk 31362, nr. 2
Van Financiën (FIN)
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 362

Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter beperking van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales wenselijk is de in de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen regeling van de kolenbelasting te wijzigen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A.  Aan artikel 32 worden onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma drie onderdelen toegevoegd, luidende:

 • n. 
  emissie: emissie als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
 • 0. 
  broeikasgas: broeikasgas als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
 • p. 
  broeikasgasinstallatie: broeikasgasinstallatie als bedoeld in artikel 16.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

B.  In artikel 43 wordt «€ 12,95» vervangen door: € 35,00.

C.  Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het derde tot en met vijfde lid worden vernummerd tot vierde tot en met zesde lid.
 • 2. 
  Na het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
 • 3. 
  Indien de installatie, bedoeld in het tweede lid, een broeikasgasinstallatie betreft waarop titel 16.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is, wordt vrijstellling van de belasting als bedoeld in het tweede lid uitsluitend verleend indien de emissie van broeikasgassen in de lucht van de betrokken installatie in het betrokken kalenderjaar niet meer bedraagt dan 550 gram per geleverde kWh.
 • 3. 
  In het vijfde lid (nieuw) wordt «het eerste tot en met derde lid, worden verleend» vervangen door: het eerste, tweede en vierde lid, worden verleend en worden nadere regels gesteld met betrekking tot de uitvoering van het derde lid.

D. Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt «eerste tot en met derde lid» vervangen door: eerste, tweede en vierde lid.
 • 2. 
  Het tweede tot en met vierde lid worden vernummerd tot derde tot en met vijfde lid.
 • 3. 
  Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. Indien artikel 44, derde lid, van toepassing is, wordt in afwijking van het eerste lid teruggaaf van de belasting uitsluitend verleend indien de emissie van broeikasgassen in de lucht van de betrokken installatie in het betrokken kalenderjaar niet meer bedraagt dan 550 gram per geleverde kWh.
 • 4. 
  In het vierde lid (nieuw) wordt «het verzoek en» vervangen door «het verzoek,». Voorts wordt «wordt voldaan» vervangen door: wordt voldaan en de uitvoering van het tweede lid.

ARTIKEL II

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 indien de gemiddelde marktprijs van een broeikasgasemissierecht als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer in 2011 lager was dan € 50.
 • 2. 
  Bij regeling van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt de in het eerste lid genoemde gemiddelde marktprijs van een broeikasgasemissierecht in het kalenderjaar 2011 voor 1 juli 2012 vastgesteld.
 • 3. 
  De in het tweede lid bedoelde vaststelling wordt gebaseerd op representatieve gegevens omtrent de in het eerste lid bedoelde gemiddelde marktprijs. Bij regeling van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer worden nadere regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop de vaststelling plaatsvindt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.