Brief staatssecretaris over resultaten onderzoek naar wat betrokkenen belangrijk vinden in kwalitatief goede buitenschoolse opvang - Kinderopvang

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31322 - Kinderopvang.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kinderopvang; Brief staatssecretaris over resultaten onderzoek naar wat betrokkenen belangrijk vinden in kwalitatief goede buitenschoolse opvang 
Document­datum 30-01-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST114869
Kenmerk 31322, nr. 3
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 322

Kinderopvang

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2008

In opdracht van het ministerie van OCW heeft het SCO-Kohnstamm Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen over de kwaliteit van buitenschoolse opvang (BSO) en de opleidingen van pedagogisch werkers in de BSO (Chillen, Skaten, Gamen; opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland)1. Het onderzoek vloeit voort uit de motie Koşer-Kaya d.d. 19 oktober 2006 (Kamerstukken II, 2006–2007, 30 676 nr. 20). Met deze brief bied ik u het betreffende onderzoeksrapport aan.

In het onderzoek is onderzocht wat betrokkenen (ouders, pedagogisch werkers, kinderen, wetenschappers en sociale partners) belangrijk vinden in kwalitatief goede buitenschoolse opvang. Daarnaast is bekeken in welke mate de opleidingen aansluiten op de behoeften in de praktijk van de BSO.

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de ondervraagden een grote mate van consensus bestaat. Kinderen, ouders, pedagogisch werkers en wetenschappers vinden dezelfde aspecten van belang:

 • • 
  Uitdagend aanbod van activiteiten en materialen
 • • 
  Vrijheid voor kinderen om te kiezen wat, wanneer, met wie te doen
 • • 
  Speelruimte en inrichting geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen
 • • 
  Pedagogisch werkers die in staat zijn om kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden te begeleiden en stimuleren
 • • 
  Goede samenwerking met de omgeving, zoals basisscholen en sportverenigingen

Nu is vastgesteld welke aspecten betrokkenen van belang achten voor een kwalitatief goede BSO, is de benodigde informatie voor het maken van een meetinstrument voor de BSO voor handen. Na de ontwikkeling van dit instrument kan de feitelijke meting van kwaliteit starten. Ik zal de ontwikkeling van het meetinstrument zo snel mogelijk aanbesteden.

De meting zal vervolgens analoog gebeuren aan de meting van de (proces)kwaliteit van de dagopvang (0–4 jaar), zoals het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) dat in 2005 heeft gedaan en nu opnieuw doet. De resultaten van de meting in de dagopvang, verwacht ik u eind 2008 aan te kunnen bieden.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat de aansluiting van de opleidingen op de BSO voor verbetering vatbaar is. Bovendien is de samenwerking tussen de beroepspraktijk en de opleidingen een aandachtspunt, hoewel regionaal al wel steeds meer goede voorbeelden te zien zijn. Ter ondersteuning van maatregelen op het terrein van de personeelsvoorziening en de opleiding van personeel, is in 2008 een bedrag van € 10 mln gereserveerd. Met het veld, waaronder de kinderopvangsestor, de MBO-opleidingen en de wetenschap op het terrein van de kinderopvang, zal ik afspraken maken over de besteding van dit bedrag. Ik zal uw Kamer voor de zomer 2008 berichten over de nadere invulling van deze maatregelen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.