Brief staatssecretaris ter aanbieding Convenant kwaliteit kinderopvang - Kinderopvang

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31322 - Kinderopvang.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kinderopvang; Brief staatssecretaris ter aanbieding Convenant kwaliteit kinderopvang
Document­datum 17-01-2008
Publicatie­datum 22-03-2009
Nummer KST114528
Kenmerk 31322, nr. 1
Van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 322

Kinderopvang

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Den Haag, 17 januari 2008

Op 17 januari 2008 hebben BOinK, MOgroep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang het nieuwe Convenant kwaliteit kinderopvang ondertekend en aan mij aangeboden. Ten opzichte van het voorgaande convenant (oktober 2004) zijn met name de regels voor gastouder-opvang aangescherpt. Daarnaast is nu een verplichting tot een Meldcode kindermishandeling opgenomen en is in de buitenschoolse opvang de vaste groep losgelaten. Met deze brief bied ik u het nieuwe Convenant kwaliteit kinderopvang aan.1

Mede naar aanleiding van signalen dat de groei van gastouderopvang negatieve consequenties heeft voor de kwaliteit, heb ik op 18 september 2007 de convenantspartijen gevraagd of aanpassing van het «Convenant kwaliteit kinderopvang» ten aanzien van de eisen aan gastouderopvang, in de rede lag. De convenantspartijen zijn vervolgens binnen korte tijd gekomen tot een aanscherping van de eisen voor gastouderbureaus en gastouders. Dit geeft aan dat de wens tot aanscherping van de regels t.a.v gastouderopvang breed gedragen is. De belangrijkste aanscherpingen:

 • • 
  De ruimte waar kinderen worden opgevangen dient rookvrij te zijn
 • • 
  Er moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid zijn voorafgaand aan start van de opvang
 • • 
  Alle volwassen huisgenoten dienen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen
 • • 
  Gastouderbureaus formuleren kwaliteitscriteria waar gastouders aan moeten voldoen en toetsen deze jaarlijks. Het gaat hierbij o.a. om een EHBO-cursus, kennis van de ontwikkeling van kinderen en het beheersen van de Nederlandse taal
 • • 
  Gastouderbureaus bieden een introductiecursus en vervolgcursussen aan de gastouders
 • • 
  Jaarlijks voert het gastouderbureau minimaal twee huisbezoeken uit

Ik ben van plan de nieuwe eisen uit het convenant per 1 februari 2008 op te nemen in beleidsregels en toetsingskaders en daarmee tot norm te

verheffen. Met inachtneming van de invoeringstermijn, zullen de nieuwe normen op 1 april 2008 gelden. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving van de (nieuwe) normen. Zoals ik u reeds per brief d.d. 27 december 2007 (31 200 VIII, nr. 130) heb gemeld, zal ik het budget ten behoeve van het toezicht en de handhaving voor gemeenten met ingang van 2008 structureel met 3 miljoen euro per jaar verhogen vanwege zowel het intensiveren van het toezicht op de gastouderopvang als de uitbreiding van het aantal locaties in de opvang.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.