Motie die strekt tot een inhoudelijk fundament voor het post-Kyoto-akkoord - Interpellatie Duyvendak over de inzet bij de klimaatconferentie

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 31302 - Interpellatie-Duyvendak over de inzet bij de klimaatconferentie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie Duyvendak over de inzet bij de klimaatconferentie; Motie die strekt tot een inhoudelijk fundament voor het post-Kyoto-akkoord 
Document­datum 06-12-2007
Publicatie­datum 21-03-2009
Nummer KST113298
Kenmerk 31302, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 302

Interpellatie Duyvendak over de inzet bij de klimaatconferentie

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID DUYVENDAK

Voorgesteld 6 december 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er in 2009 een kant-en-klaar verdrag moet liggen als opvolger van het Kyoto-protocol;

overwegende, dat daarom op de klimaatconferentie in Bali ten minste een inhoudelijk fundament voor een nieuw akkoord gelegd moet worden;

constaterende, dat de G77 zich de eerste dagen van de onderhandelingen zeer constructief heeft opgesteld;

overwegende, dat de kans op succesvolle vervolgonderhandelingen veel groter is als op Bali al wordt vastgelegd dat de rijke landen hun CO2-uitstoot in 2020 met 25 tot 40% moeten reduceren, er een met miljarden gevuld adaptatiefonds komt, uitgaande van het principe «de vervuiler betaalt», waarvan de leiding wordt benoemd door de COP/MOP, en er een heldere overeenkomst komt over technologieoverdracht en -ontwikkeling naar de ontwikkelingslanden;

verzoekt de regering in Bali alles op alles te zetten zodat er niet alleen een «afspraak komt om afspraken te gaan maken», maar overeenstemming wordt bereikt over een inhoudelijk fundament voor het post-Kyoto-akkoord,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duyvendak

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.