Brief minister inzake uitstel reactie op rapport 'Beleid en Praktijk na niet-geslaagde trajecten' en beleidsvoorstel 'Perspectief op tweede kans' van de RWI - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 24 september 2020
kalender

Brief minister inzake uitstel reactie op rapport 'Beleid en Praktijk na niet-geslaagde trajecten' en beleidsvoorstel 'Perspectief op tweede kans' van de RWI - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

30 982

Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 november 2007

Hierbij deel ik u mede dat het verzoek van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie te geven op het rapport van de RWI «Beleid en Praktijk na niet-geslaagde trajecten» en het beleidsvoorstel van de RWI «Perspectief op tweede kans» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is, omdat de reactie wordt meegenomen in de beleidsdoorlichting van artikel 23 betreffende het re-integratiebeleid (in de begroting 2008 is dit artikel 47). Zoals ik u in mijn brief van 16 november jl. (Kamerstuk 30 982, nr. 2) heb geïnformeerd zal de beleids-doorlichting op zijn vroegst in de tweede helft van december naar u worden toegezonden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. P. H. Donner

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.