Amendement om de voorgestelde toevoeging van een zesde lid aan artikel 91 van de Grondwet ongedaan te maken - Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

Dit amendement i is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 30874 (R1818) - Initiatiefvoorstel Herben/Van der Staaij - Tweederde-meerderheid voor goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie; Amendement om de voorgestelde toevoeging van een zesde lid aan artikel 91 van de Grondwet ongedaan te maken 
Document­datum 21-11-2007
Publicatie­datum 14-03-2009
Nummer KST112472
Kenmerk 30874, nr. 8
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

30 874 (R 1818)

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID PECHTOLD

Ontvangen 21 november 2007

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In de considerans wordt «drie nieuwe leden» vervangen door: twee nieuwe leden.

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

A.  In de aanhef wordt «drie leden» vervangen door: twee leden.

B.  Het zesde lid van artikel 91 vervalt.

III

In artikel III wordt «vierde tot en met zesde lid» vervangen door: vierde en vijfde lid.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de voorgestelde toevoeging van een zesde lid aan artikel 91 van de Grondwet ongedaan te maken. De indiener baseert zijn voorstel op de mogelijke constitutionele aard van bepaalde EU verdragen. De toetreding van nieuwe lidstaten, zoals omschreven in dit zesde lid, voldoet in ieder geval niet aan dit criterium en een verzwaarde goedkeuringsprocedure in het parlement is dan ook niet nodig.

Pechtold

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.