Brief minister over de financiering van de floriade - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008

Deze brief is onder nr. 79 toegevoegd aan wetsvoorstel 31200 XIV - Vaststelling begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2008.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008; Brief minister over de financiering van de floriade 
Document­datum 17-10-2007
Publicatie­datum 14-03-2009
Nummer KST111268
Kenmerk 31200 XIV, nr. 79
Van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 200 XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008

Nr. 79

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2007

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft mij verzocht om de Kamer te informeren over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het aangenomen amendement Koopmans en Wilders over de financiering van de Floriade (30 800 XIV, nr. 36). Het amendement beoogt een jaarlijkse bijdrage van 1 miljoen euro over een periode van vijf jaar beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding van de Floriade 2012.

Met deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken van de uitvoering van dit amendement.

De wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt eens in de 10 jaar georganiseerd en de volgende editie zal worden gehouden in de regio Venlo in 2012. De Floriade 2012 wordt georganiseerd door de Nederlandse Tuinbouwraad in samenwerking met de Regio Venlo gemeenten Gennep, Helden, Horst aan de Maas, Venlo en Venray. De Floriade 2012 is een groen belevingsevenement gebaseerd op de belangrijke bijdrage van de tuinbouw aan de kwaliteit van ons leven. De uitwerking en organisatie van het evenement is in handen van de Regio Venlo Floriade 2012 B.V.

Initiatief en verantwoordelijkheid voor de Floriade 2012 liggen bij de Nederlandse Tuinbouwraad en bij de Regio Venlo. Mijn ministerie facili-teert het proces op onderdelen. De kernthema’s van de Floriade 2012 zoals innovatie, duurzaamheid en gezondheid sluiten overigens tot mijn genoegen goed aan bij de beleidsmatige thema’s van LNV.

Conform het amendement is in de begroting voor 2007 dekking gevonden op post 26.14 Ondersteunen van LNV beleid met kennis. Meerjarige dekking is, in verband met een herziening van de begrotingsstructuur van art. 26, voorzien op post 26.15 Kennisontwikkeling en innovatie.

Mijn ministerie heeft gesprekken gevoerd met de Regio Venlo en is nu in onderhandeling over de besteding van de 5 miljoen euro. Aan de finan-

ciële bijdrage zal ik voorwaarden verbinden die de kennis- en innovatiethema’s van LNV ondersteunen. Voor een gedeelte van het bedrag zet ik in op het beschikbaar stellen van LNV-personeel.

Voor de uitkering van de financiële bijdrage is het instrumentarium van de Kaderwet LNV subsidies van toepassing. Mijn ministerie zal nog dit jaar in goed overleg met de Regio Venlo de financiële voorwaarden opstellen.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.