Brief minister over terinzagelegging AMvB subsidieregeling duurzame energie (SDE) - Stimulering duurzame energieproductie

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31239 - Stimulering duurzame energieproductie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stimulering duurzame energieproductie; Brief minister over terinzagelegging AMvB subsidieregeling duurzame energie (SDE) 
Document­datum 10-10-2007
Publicatie­datum 14-03-2009
Nummer KST110856
Kenmerk 31239, nr. 2
Van Economische Zaken (EZ)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

31 239

Stimulering duurzame energieproductie

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 oktober 2007

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 10 oktober 2007 (uw kenmerk 07-EZ-B-043) meld ik u het volgende.

Het ontwerp van een AMvB en het advies van de Raad van State zijn op grond van artikel 25a, tweede lid, van de Wet op de Raad van State vertrouwelijk tot het moment van afkondiging, oftewel de publicatie van de AMvB in het Staatsblad. Het ontwerp van de AMvB is onlangs na het advies van de Raad van State opnieuw in de Ministerraad behandeld. Er zit enige tijd tussen het moment van het akkoord van de Ministerraad en de publicatie in het Staatsblad, onder andere in verband met het verzenden van de AMvB ter ondertekening door de Koningin en contrasignering door de Minister van Economische Zaken.

Om toch zo veel mogelijk aan het verzoek van uw Kamer tegemoet te komen, zend ik u ter vertrouwelijke inzage1 hierbij de AMvB. De vertrouwelijkheid geldt tot de publicatie in het Staatsblad.

De minister van Economische Zaken, M. J. A. van der Hoeven

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.