Motie oer de aanwijzing van een co÷rdinerend bewindspersoon - Rassendiscriminatie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 april 2020
kalender

Motie oer de aanwijzing van een co÷rdinerend bewindspersoon - Rassendiscriminatie

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006ľ2007

30 950

Rassendiscriminatie

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID TEEVEN

Voorgesteld 15 februari 2007

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een effectieve aanpak ter bestrijding en voorkoming van discriminatie op alle gronden noodzakelijk is en blijvend de hoogste prioriteit verdient;

overwegende, dat het beleidsterrein van discriminatiebestrijding even divers is als de uitingsvormen van discriminatie zelf, hetgeen momenteel onder andere leidt tot een grote versnippering van initiatieven;

overwegende, dat verschillende ministers momenteel verantwoordelijk zijn voor verschillende deelgebieden van het antidiscriminatiebeleid;

van oordeel, dat voor de effectiviteit van het antidiscriminatiebeleid het opstellen, de implementatie en de uitvoering ervan op de verschillende beleidsterreinen in samenhang moeten worden bezien;

constaterende, dat momenteel ÚÚn duidelijke co÷rdinerende bewindspersoon ontbreekt voor het hele beleidsveld van discriminatiebestrijding;

spreekt als haar oordeel uit, de noodzaak van ÚÚn aangewezen co÷rdinerend bewindspersoon, verantwoordelijk voor de effectiviteit van de overheidsinzet op alle beleidsterreinen ter bestrijding van discriminatie op alle gronden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teeven

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ÚÚn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.