Brief minister ter aanbieding literatuurstudie 'Verhuismobiliteit: een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen' - Woningmarkt

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 30607 - Woningmarkt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Woningmarkt; Brief minister ter aanbieding literatuurstudie 'Verhuismobiliteit: een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen' 
Document­datum 08-02-2007
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST105074
Kenmerk 30607, nr. 2
Van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 607

Woningmarkt

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2007

Zoals toegezegd tijdens de VROM-begrotingsbehandeling (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2006–2007, nr. 29, blz. 1883–1930) zend ik u hierbij mede namens mijn collega’s van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en Financiën de literatuurstudie «Verhuis-mobiliteit: een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen», dat is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.1

Deze studie is aangekondigd in «Ruimte geven, bescherming bieden» (Visie op de woningmarkt).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P. Winsemius

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.