Amendement om de beschikbare middelen voor 50% in te zetten voor ecologie en voor 50% voor economie - Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds)

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 30594 - Wet op het Waddenfonds i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds); Amendement om de beschikbare middelen voor 50% in te zetten voor ecologie en voor 50% voor economie 
Document­datum 09-10-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST101459
Kenmerk 30594, nr. 10
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 594

Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID ATSMA

Ontvangen 9 oktober 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4, eerste lid, wordt na «genoemde doelen» toegevoegd: , met dien verstande dat de subsidies ten behoeve van de activiteiten, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c, ten minste de helft bedragen van het in artikel 3, tweede lid, genoemde bedrag.

Toelichting

Het Waddenfonds is sterk gericht op of draagt bij aan het vergroten en versterken van natuur- en landschapswaarden van het Waddengebeid. Het Waddenfonds moet eveneens gericht zijn op een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. Dit amendement beoogt om de beschikbare middelen die door het ministerie van VROM beschikbaar wordt gesteld voor 50% in te zetten voor ecologie en voor 50% voor economie. Dit is al eerder door de Kamer vastgelegd middels motie 30 300 XIV 36, deze motie is destijds met een ruime meerderheid aangenomen.

Atsma

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.