Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (29978)  - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 31 oktober 2020
kalender

Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (29978) 


1.

Tekst

Sprekers

De heer Van der Staaij (SGP)
De voorzitter

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (29978).

(Zie vergadering van 1 juni 2006.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

©

C.G. (Kees) van der StaaijDe heer Van der Staaij (SGP): Voorzitter. Het voorstel tot het uit de Grondwet halen van de regeling van het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten roept bij de SGP-fractie geen warme gevoelens op. Het voorstel is in zijn ontstaansgeschiedenis namelijk nogal verknoopt met de aan het begin van deze kabinetsperiode bestaande plannen voor de invoering van de gekozen burgemeester. De stranding van die plannen is door ons juist wél met enthousiasme begroet. Daar staat tegenover dat zuiver naar de inhoud beoordeeld, de voorgestelde grondwetsherziening bij de SGP-fractie niet op fundamentele bezwaren stuit. Je kunt er inderdaad grote vraagtekens bij zetten of de vraag wie het voorzitterschap van vergaderingen van de gemeenteraad en van provinciale staten moet vervullen, in de Grondwet dwingend geregeld moet worden. De intentie om juist de decentrale bestuursorganen hierbij zelf meer vrijheid te bieden, spreekt ons aan, zeker nu de strikte handhaving van de huidige constitutionele verplichting nogal eens spanning oplevert met de praktijk van de dualisering. Dit is voor ons, alles bij elkaar genomen, genoeg reden om nu vóór deze terugtred van de Grondwetgeving te stemmen.

De artikelen I tot en met III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

©

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.