Brief minister met een verslag over de werking van de Wet Instroomcijfers WAO - Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

Deze brief is onder nr. A toegevoegd aan wetsvoorstel 28159 - Wet instroomcijfers WAO i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO); Brief minister met een verslag over de werking van de Wet Instroomcijfers WAO 
Document­datum 30-03-2006
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST96366
Kenmerk 28159, nr. A
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

28 159

Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers (Wet instroomcijfers WAO)

A

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2006

Hierbij doe ik u toekomen een verslag van de werking van de Wet Instroomcijfers WAO, die op 1 april 2003 in werking is getreden1. In artikel II van deze wet is toegezegd dat ik binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag zend over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. Dit verslag is gebaseerd op cijfermateriaal dat mij is aangeleverd door het UWV.

Sinds 2002 is de WAO-instroom sterk gedaald. De maatregel die hieraan waarschijnlijk het meest heeft bijgedragen, is de Wet Verbetering Poortwachter. Dankzij deze wet zijn de verantwoordelijkheden duidelijk verdeeld en zijn er strikte criteria benoemd voor de controle en verzuimbegeleiding in het eerste en inmiddels ook tweede ziektejaar. Een evaluatie van de Wet Verbetering Poortwachter doe ik uw Kamer separaat toekomen.

1 Is ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning onder griffienr. 134811.

De daling van de totale, landelijke WAO-instroom is voor een belangrijk deel te danken aan de daling bij grotere werkgevers. Dit omdat het relatief kleine aantal grotere werkgevers een groot deel van de werknemers en de totale instroom omvatten. Grotere werkgevers kennen gemiddeld een naar verhouding hogere WAO-instroom dan kleinere. De laatste jaren daalt de WAO-instroom bij grotere werkgevers echter sterker dan bij kleinere. De Wet Instroomcijfers WAO heeft hier mogelijk ook aan bijgedragen. Een geïsoleerd effect van deze wet is, zoals eerder aangegeven, echter niet te geven. De instroom bij grotere werkgevers is overigens naar verhouding, ondanks de sterke daling, nog steeds hoger vergeleken met die bij de kleinere. Om die reden zal de Wet Instroomcijfers WAO van overeenkomstige toepassing zijn op de WIA-instroom, althans het WGA-deel daarvan. Openbaarmaking vindt voor het eerst plaats in 2008 op grond van artikel 130 Wet WIA.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.