Voorstel van wet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 30422 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester; Voorstel van wet  
Document­datum 30-12-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST93674
Kenmerk 30422, nr. 2
Van Minister-President (MP)
Algemene Zaken (AZ)
Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 422

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een

voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,

strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse verkiezing van de

burgemeester; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het hierna in de artikelen II, III, IV en V omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

ARTIKEL II

Artikel 131 komt te luiden:

Artikel 131

De commissaris van de Koning wordt bij koninklijk besluit benoemd.

ARTIKEL III

Na artikel 131 wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 131a

  • 1. 
    De burgemeester wordt rechtstreeks gekozen door de ingezeten Nederlanders van de gemeente die voldoen aan de vereisten die gelden voor de verkiezing van de gemeenteraad. Voor het burgemeesterschap

gelden dezelfde vereisten, met dien verstande dat volgens bij of krachtens de wet te stellen regels ontheffing kan worden verleend van het vereiste van ingezetenschap.

  • 2. 
    De wet kan het recht de burgemeester te kiezen toekennen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn, mits zij ten minste voldoen aan de vereisten die gelden voor ingezetenen die tevens Nederlander zijn.
  • 3. 
    De artikelen 53, tweede lid, en 59 zijn van toepassing.

ARTIKEL IV

Na additioneel artikel I van de Grondwet wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

ARTIKEL II

Artikel 131 van de Grondwet naar de tekst van 1983 blijft van kracht tot de datum waarop de wet die de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester regelt, in werking treedt.

ARTIKEL V

Na additioneel artikel II van de Grondwet wordt een artikel ingevoegd, dat luidt:

ARTIKEL III

Artikel 131a blijft buiten toepassing tot de datum waarop de wet die de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester regelt, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.