Brief minister bij het aabieden van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 - Emancipatiebeleid

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 30420 - Emancipatiebeleid i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Emancipatiebeleid; Brief minister bij het aabieden van het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 
Document­datum 19-12-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST93479
Kenmerk 30420, nr. 1
Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 420

Emancipatiebeleid

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2005

Hierbijbied ik u aan het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006–2010 «Emancipatie: Vanzelfsprekend, maar het gaat niet vanzelf!». Het betreft een actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan uit 2000. De notitie beschrijft op hoofdlijnen wat er tot nu toe is bereikt, wat de beleidsprioriteiten voor de komende periode zijn en welke activiteiten er door de verschillende departementen zullen worden uitgevoerd om de emancipatiedoelstellingen op de terreinen van veiligheid, economische zelfstandigheid, maatschappelijke participatie en besluitvorming te halen. Hierbijwordt zowel ingegaan op het nationale als het internationale emancipatiebeleid. In de bijlage zijn alle in 2000 voorgenomen beleidsacties opgenomen met een samenvatting van de resultaten.

Eind januari 2006 ontvangt u ook de tussenrapportages van de Visitatiecommissie Emancipatie over de departementen en de afzonderlijke reacties van de departementen hierop. De Visitatiecommissie beschrijft in haar tussenrapportages de wijze waarop het genderperspectief is verankerd bij de departementen en doet aanbevelingen voor verbetering van de gendermainstreaming in organisatie en uitvoering. Het betreft een eerste beschouwing op basis waarvan de departementen in het komende jaar verbeteringen kunnen aanbrengen.

Mijn collega’s zullen zelf reageren op de tussenrapportages van de Visitatiecommissie over het eigen departement en hierover met de eigen Vaste Kamercommissie in debat gaan. Als coördinerend bewindspersoon zal ik in deze kabinetsperiode de departementen actief blijven ondersteunen bijhet verankeren van het emancipatieperspectief en die ondersteuning waar nodig en gewenst intensiveren. Dit is ook opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.