Voorstel van wet - Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de voorkeurdrempel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 30418 - Verlaging van de voorkeurdrempel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de voorkeurdrempel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer; Voorstel van wet  
Document­datum 21-12-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST93488
Kenmerk 30418, nr. 2
Van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 418

Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de voorkeurdrempel voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat het

aantal stemmen dat nodig is om bij voorkeur te worden gekozen tot lid

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt verlaagd; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kieswet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel P 15 komt te luiden:

Artikel P 15

 • 1. 
  Bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer zijn in de volgorde van de aantallen op hen uitgebrachte stemmen gekozen die kandidaten die op de gezamenlijke lijsten waarop zij voorkomen, een aantal stemmen hebben verkregen, groter dan 12,5% van de kiesdeler, voor zover aan de lijstengroep, het niet van een lijstengroep uitmakend stel gelijkluidende lijsten of de op zichzelf staande lijst voldoende zetels zijn toegewezen. Indien aantallen gelijk zijn, beslist zo nodig het lot.
 • 2. 
  Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten of van de gemeenteraad waarbij het aantal bij de verkiezing te verdelen zetels negentien of meer bedraagt, wordt bij de toepassing van het eerste lid 25% van de kiesdeler in aanmerking genomen.
 • 3. 
  Indien het aantal bij de verkiezing te verdelen zetels minder dan negentien bedraagt, wordt bij de toepassing van het eerste lid de helft van de kiesdeler in aanmerking genomen.

B Artikel P 19, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Na «verkregen,» wordt ingevoegd: groter dan 12,5% van de kiesdeler,.
 • 2. 
  De zinsnede «, eerste onderscheidenlijk tweede lid» vervalt. C

Artikel W 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het derde lid wordt «groter dan 25% van de kiesdeler» vervangen door: groter dan 12,5% van de kiesdeler.
 • 2. 
  Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid in vijfde tot en met zevende lid, wordt een lid ingevoegd dat luidt:
 • 4. 
  Indien het de plaatsvervanging betreft van een lid van provinciale staten of van een gemeenteraad met negentien of meer zetels, wordt bij de toepassing van het derde lid 25% van de kiesdeler in aanmerking genomen.
 • 3. 
  In het vijfde lid (nieuw) vervalt de zinsnede «niet 25% van de kiesdeler, maar».

D

Artikel Y 23a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Na «P 15» wordt ingevoegd: , eerste lid,.
 • 2. 
  «25% van de kiesdeler» wordt vervangen door: 12,5% van de kiesdeler.

In artikel Y 27 wordt «25% van de kiesdeler» vervangen door: 12,5% van de kiesdeler.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

E

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.