Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Kruijsen en Snijder-Hazelhoff tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 30409 - Initiatiefvoorstel Verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Kruijsen en Snijder-Hazelhoff tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen; Voorstel van wet  
Document­datum 19-12-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST93279
Kenmerk 30409, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 409

Voorstel van wet van de leden Kruijsen en Snijder-Hazelhoff tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel in producten van zadelrobben en klapmutsen

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de handel

in producten van zadelrobben en klapmutsen te verbieden; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Flora- en faunawet wordt als volgt gewijzigd: A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van het eerste tot en met derde lid tot tweede tot en met vierde lid, wordt een nieuw eerste lid ingevoegd, luidende:

 • 1. 
  Als beschermde uitheemse diersoort worden aangemerkt:
 • a. 
  Zadelrob (Phoca groenlandica);
 • b. 
  Klapmuts (Cystophora cristata).
 • 2. 
  In het tweede lid (nieuw) wordt «Bij algemene maatregel van bestuur kunnen als beschermde uitheemse plantensoort of beschermde uitheemse diersoort worden aangewezen» vervangen door: Als beschermde uitheemse plantensoort of beschermde uitheemse diersoort kunnen voorts bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen.
 • 3. 
  In het derde lid (nieuw) wordt «geschiedt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij ministeriële regeling» vervangen door: kan in afwijking van het bepaalde in het tweede lid bij ministeriële regeling geschieden.

B

Artikel 13, vierde lid, wordt vervangen door:

 • 4. 
  De verboden, bedoeld in het eerste lid, gelden niet ten aanzien van:
 • a. 
  levende zadelrobben en klapmutsen; en
 • b. 
  producten van zadelrobben of klapmutsen die afkomstig zijn van de traditionele jacht van de Inuit of die zijn verworven door een museum of wetenschappelijke instelling.
 • 5. 
  Met uitzondering van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, gelden de in het eerste lid bedoelde verboden noch ten aanzien van planten of producten van planten, noch ten aanzien van dieren of eieren, nesten of producten van dieren behorende tot een beschermde uitheemse plantensoort, onderscheidenlijk een beschermde uitheemse diersoort, als bedoeld in artikel 5, eerste of tweede lid, onderdeel b, indien kan worden aangetoond dat zij:
 • a. 
  overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde in Nederland zijn gebracht;
 • b. 
  overeenkomstig de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten zijn verworven voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel; of
 • c. 
  voorzover het producten van zadelrobben of klapmutsen betreft, overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde in Nederland zijn gebracht voor het tijdstip waarop de in het eerste lid genoemde verboden op deze producten van toepassing werden.

C

In artikel 75 wordt, onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot vijfde tot en met zevende lid, een nieuwvierde lid ingevoegd, luidende:

 • 4. 
  Er kan geen vrijstelling of ontheffing worden verleend ten aanzien van producten van zadelrobben of klapmutsen.

D

In artikel 103 wordt «75, eerste en vierde lid» vervangen door: 75, eerste en zesde lid.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten (Kamerstukken I 2005/06, 29 448, A) tot wet is verheven en die wet in werking is getreden voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, komt artikel I, onderdelen C en D, als volgt te luiden:

C

In artikel 75 wordt, onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot zesde tot en met achtste lid, een nieuwvijfde lid ingevoegd, luidende:

 • 5. 
  Er kan geen vrijstelling of ontheffing worden verleend ten aanzien van producten van zadelrobben of klapmutsen.

D

In artikel 103 wordt «75, eerste en zesde lid» vervangen door: 75, eerste en zevende lid.

ARTIKEL III

Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de verruiming van de mogelijkheden tot beheer en schadebestrijding van beschermde inheemse diersoorten (Kamerstukken II 2003/04, 29 448) tot wet wordt verheven, en later in werking treedt dan deze wet, komt artikel I, onderdelen Ia en K, van die wet als volgt te luiden:

Ia

In artikel 75 wordt, onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot vijfde tot en met achtste lid, een nieuwvierde lid ingevoegd, luidende:

 • 4. 
  Onze Minister kan bij verlening van een ontheffing als bedoeld in het derde lid niet afwijken van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, voor het toestaan van middelen die onnodig lijden van dieren veroorzaken.

K

In artikel 103 wordt «75, eerste en vierde lid, onderdeel c» vervangen door: 75, eerste en zevende lid, onderdeel c.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.