Geleidende brief - Wet raadgevend referendum

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 30372 - Initiatiefvoorstel Wet raadgevend referendum.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wet raadgevend referendum; Geleidende brief
Document­datum 16-11-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST91742
Kenmerk 30372, nr. 1
Van Staten-Generaal (SG)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005

2006

30 372

Voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 16 november 2005

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Dubbelboer Duyvendak Van der Ham

KST91742 0506tkkst30372-1 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgevers 's-Gravenhage 2005

Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 30 372, nr. 1

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.