Voorstel van wet - Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 30359 - Samenvoeging van Ambt Montfort en Roerdalen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen; Voorstel van wet  
Document­datum 11-11-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST91542
Kenmerk 30359, nr. 2
Van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 359

Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de

gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen samen te voegen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij

goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen opgeheven.

Artikel 2

 • 1. 
  Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Roerdalen ingesteld.
 • 2. 
  De nieuwe gemeente Roerdalen bestaat uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Roerdalen wordt de op te heffen gemeente Ambt Montfort aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen wordt de nieuwe gemeente Roerdalen aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

 • a. 
  artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
 • b. 
  artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;
 • c. 
  artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van de rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

 • 1. 
  Voor de nieuwe gemeente Roerdalen worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.
 • 2. 
  Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Roerdalen wordt de op te heffen gemeente Ambt Montfort belast.
 • 3. 
  Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.
 • 4. 
  De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraad na de datum van herindeling.

Artikel 6

In artikel 9 van de Wet op de rechterlijke indeling in het gestelde onder «Arrondissement Roermond» vervalt met ingang van de datum van herindeling «Ambt Montfort».

Artikel 7

In de bijlage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 1993, onder «Limburg-Noord», vervalt met ingang van de datum van herindeling «Ambt Montfort».

Artikel 8

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Kaart behorende bij artikel 2 van de wet tot samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

 

--------- Vervallen gemeentegrens

\

®—®- Begrenzing nieuw te vormen gemeenten

 
   
   
   
 

/ Meijel

__.-•""

\ Meijel

„.--'"

/ Nederweert

\

/ /

* \ Nederweert

/

f' ^2éa *

( \ \

-^ ! 'Ék' A

Leveroy^ Hey

i Weert r\

Heythuysen

/

Stramproy

■*

't           / |                    Linnet"                  7 me"

**-.. X~\-/ Maasbracht _/"^ .                    <-v-r^v>

y                                 is Sint Odilienberg

.-'" Maasbracht «f

_/ r-^.~—-~ff             Ambt Montfort

Sfevensweert/                     ® ..„„«„^                      *

„"                    /^                  ^c Montfort                        p0.

:" Ohe        /             Sint Joost \&-r-g>@*&'^ S^N

A

i Roosteren                       Echt-Susteren

r--A / \ SU5,eren ,.-■' \ % r-

/ " V i.......' \ i

 • V                        imhnrht             *,

geoc7049_050926_3                                           * tL             Sittard-Geleen

il * ;&*v

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.