Brief minister over bestelling en aflevering van treinen t.b.v. de HSL-Zuid - Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens

Deze brief is onder nr. 237 toegevoegd aan dossier 22026 - Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens; Brief minister over bestelling en aflevering van treinen t.b.v. de HSL-Zuid 
Document­datum 08-11-2005
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST91219
Kenmerk 22026, nr. 237
Van Verkeer en Waterstaat (VW)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

22 026

Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens

Nr. 237

1 Te r vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2005

Aanleiding

Op 11 oktober 2005 heb ik u bij brief (kamerstuk 22 026, nr. 236) geïnformeerd over de stand van zaken bij de voorbereiding van het commercieel vervoer over de HSL-Zuid. In mijn brief en tijdens het overleg met uw Kamer op 13 oktober 2005 heb ik aangegeven dat ik ervan uit ga dat het commerciële vervoer over de HSL-Zuid op de geplande datum van 1april 2007 van start gaat. De hiervoor benodigde treinen zullen door vervoerder HSA en haar grootste aandeelhouder NS gevonden moeten worden. Tijdens het aanstaande overleg met uw Kamer op 10 november 2005 zal ik u nader informeren over de actuele stand van zaken van het onderzoek van HSA en NS naar alternatieven om de start van het vervoer op 1april 2007 te kunnen laten plaatsvinden.

In deze brief vindt u, conform uw verzoek van 1november 2005 (kenmerk 2005–142), de beschrijving van de feiten met betrekking tot de bestelling en aflevering van de treinen die HSA gaat gebruiken voor de diensten over de HSL-Zuid. De beschrijving is chronologisch opgebouwd en gesplitst in een deel over de bestaande V300 (Thalys)treinen en een deel over de nieuw te bouwen V250 treinen. Er wordt verwezen naar de relevante correspondentie tussen de HSA en de Staat, in zijn hoedanigheid als contractmanager van de concessieovereenkomst, en naar correspondentie tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en uw Kamer. De documenten waarnaar wordt verwezen vindt u in de bijlagen bij deze brief. De vertrouwelijke bijlagen, de correspondentie tussen de Staat en HSA, worden ter inzage gelegd1.

In bijlage 1bij deze brief vindt u de antwoorden op de door uw lid mevrouw Dijksma gestelde schriftelijke vragen (zie Aanhangsel der Handelingen II, vergaderjaar 2005–2006, nr. 30) en de door uw lid de heer Slob gestelde mondelinge vraag tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 1november 2005.

1  Bijlage 2, Passages uit de concessieovereenkomst d.d. 5 december 2001.

2  Bijlage 3, HSA/03–002 d.d. 9 januari 2003, HSA/03–100 d.d. 29 augustus 2003 en HSA/04–007 d.d. 27 januari 2004.

3  Bijlage 4, DGP/B&C/CBO/u.03.00529 d.d. 21 februari 2003, RvK/JF/10001083 d.d. 9 september 2003, DGP/B&C/CBO/u.03.02949 d.d. 10 oktober 2003 en DGP/B&C/CBO/ u.04.00685 d.d. 19 februari 2004.

Contractuele bepalingen inzake de beschikbaarheid van treinen

In de op 5 december 2001door de Staat en HSA ondertekende concessieovereenkomst voor het vervoer over de HSL-Zuid is een aantal bepalingen opgenomen over de voor het vervoer benodigde treinen1.

De verantwoordelijkheid voor het tijdig beschikken over voldoende toegelaten treinen ligt op basis van de concessieovereenkomst volledig bij vervoerder HSA. De Staat heeft met HSA vervoersdiensten gecontracteerd. Hoe deze diensten worden uitgevoerd, met welke en hoeveel treinen, is aan de vervoerder. Hiervoor is gekozen omdat de vervoerder de deskundige partij op het gebied van de exploitatie van spoorwegen is en dus als beste kan bepalen welke treinen er in welke hoeveelheden nodig zijn om het gecontracteerde dienstenpatroon te kunnen uitvoeren.

HSA heeft ervoor gekozen om de nationale treindiensten en diensten naar Brussel uit te voeren met nieuw te bouwen V250 treinen, en de internationale treindienst naar Parijs uit te voeren met de bestaande V300 (Thalys) treinen. Om de treinen ook daadwerkelijk tijdig beschikbaar te hebben moest HSA de nieuw te bouwen V250 treinen bestellen bij een materieelleverancier, en de medewerking van NMBS en de SNCF verkrijgen voor de inzet van de bestaande V300 (Thalys) treinen op de HSL-Zuid. De keuze van HSA om ook bestaande V300 treinen in te zetten betekende dat HSA moest zorgen dat deze treinen omgebouwd worden zodat ze gebruik kunnen maken van het op de HSL-Zuid toegepaste Europese beveiligingssysteem ERTMS. HSA is op basis van de overeenkomst verplicht om toegelaten treinen beschikbaar te hebben waarin de meest recente versie van het ERTMS systeem is ingebouwd.

Bestelling treinen

Na de ondertekening van de concessieovereenkomst op 5 december 2001 wist HSA welk bedieningspatroon moest worden uitgevoerd. HSA kon bepalen hoeveel treinen nodig waren om het bedieningspatroon uit te voeren en overgaan tot de bestelling daarvan.

Kort na de ondertekening van de concessieovereenkomst gaf HSA aan dat het gebruik wilde maken van bestaande V300 (Thalys) treinen om de dienst Amsterdam–Parijs uit te voeren. Hiertoe werd door HSA een overleg gestart met de deelnemers in de Thalysgroep die gezamenlijk beschikken over een vloot van Thalys treinen. De beschikbaarheid van deze treinen voor de HSL-Zuid en de ombouw ervan voor gebruik van ERTMS dienden door HSA nog geregeld te worden (zie hieronder beschikbaarheid V300 (Thalys) treinen).

Voor het uitvoeren van de binnenlandse treindiensten en de treindiensten naar Brussel Den Haag–Brussel en Breda–Brussel wilde HSA gebruik maken van nieuw te bouwen treinen. De bestelling werd uitgesteld tot in 2004, waarvoor achtereenvolgens als reden werd opgegeven dat er een tariefrestrictie moest komen, een uitspraak in de arbitragezaak tussen de Staat en NMBS, en duidelijkheid over de medewerking van NMBS aan de bediening van Den Haag en Breda2.

Ik heb HSA in reactie op het uitstellen van de bestelling aangegeven dat de genoemde onderwerpen geen reden konden zijn om niet tot het bestellen van de treinen over te gaan3. De verantwoordelijkheid voor het tijdig beschikken over voldoende toegelaten treinen ligt volledig bij HSA, evenals het komen tot overeenstemming met de NMBS en SNCF over de medewerking van die vervoerders aan de internationale diensten.

Mijn voorganger minister De Boer heeft met instemming van uw Kamer, het verzoek van HSA om een tariefrestrictie op te leggen afgewezen omdat HSA de hiervoor benodigde businesscase gegevens niet wenste te verstrekken. In december 2003 kwamen de adviseurs met een bindend advies in de zaak tussen de Staat en NMBS waarin de Staat en HSA volledig in het gelijk werden gesteld. Nadat HSA mij in 2004 vroeg om bijstand te verlenen in de contacten met de Belgische overheid inzake de medewerking van de NMBS aan de bediening van Den Haag en Breda ben ik in contact getreden met de Belgische federale minister Vande Lanotte. In maart 2005 leidde dat tot overeenstemming over een dienst Den Haag, via Breda, naar Brussel1.

In mei 2004 bestelden HSA en NMBS de eerste twaalf treinen, waarvan negen voor HSA, bij de Italiaanse materieelleverancier Ansaldobreda. HSA en NMBS namen een optie op nog eens veertien treinen waarvan HSA er in de zomer van 2005 zeven heeft besteld, nadat overeenstemming was bereikt over de bediening van Den Haag en Breda.

Beschikbaarheid V300 (Thalys) treinen

Na de ondertekening van de concessieovereenkomst op 5 december 2001 is HSA begonnen met de voorbereiding van het vervoer over de HSL-Zuid. In het op 8 juli 2002 door HSA ingediende dossier betreffende de inzet van bestaand materieel2 geeft HSA aan dat zij voornemens is om de bestaande Thalys treinen te gebruiken voor het uitvoeren van de internationale treindienst Amsterdam–Parijs. Om deze treinen ook daadwerkelijk beschikbaar te krijgen voor inzet op de HSL-Zuid is het nodig hierover overeenstemming te krijgen met de partners in de Thalysgroep, met name NMBS en SNCF. Daarnaast is het nodig om de bestaande Thalys treinen om te bouwen voor gebruik van het nieuwe Europese beveiligingssysteem ERTMS.

Overleg met Thalysgroep

HSA is sinds 2002 in gesprek met de NMBS en de SNCF om overeenstemming te verkrijgen over de inzet van de bestaande Thalys treinen op de HSL-Zuid. De huidige exploitant van de Thalys in Nederland en volledige dochter van NS, HST-VEM, is eigenaar van twee Thalys treinstellen. De overige benodigde Thalys treinen zijn in eigendom bij andere deelnemers in de Thalysgroep.

HSA heeft nog geen overeenstemming bereikt met de Thalysgroep over de inzet van de Thalys treinen op de HSL-Zuid3. HSA heeft niet om bijstand van de Staat gevraagd in de onderhandelingen met de Thalys-groep.

Ombouw van de V300 treinen

1  Bijlage 5, DGP/DBV/CBO/u.05.00988 d.d. 23 maart 2005.

2  Bijlage 6, HSA/02-063 d.d. 8 juli 2002.

3  Bijlage 7, HSA/05–006 d.d. 8 februari 2005.

4  Bijlage 8, HSA/03.084 d.d. 31juli 2003.

5  Bijlage 9, DGP/B&C/CBO/u.03.02947 d.d. 13 oktober 2003.

6  Bijlage 10, HSA/04–067 d.d. 10 augustus 2004.

De bestaande V300 treinen beschikken nog niet over het beveiligingssysteem ERTMS dat nodig is voor het rijden over de HSL-Zuid. De noodzakelijke ombouw hiervoor vindt onder verantwoordelijkheid van de SNCF plaats in Frankrijk. HSA heeft de Staat op 31juli 2003 laten weten4 dat de tijdige beschikbaarheid van de V300 treinen een groot risico is. Daarbij is geen bijstand van de Staat gevraagd. Ik heb HSA in reactie hierop aange-geven5 dat de tijdige beschikbaarheid van de treinen de verantwoordelijkheid van HSA is. Op 10 augustus 2004 meldt HSA mij weer6 in exact dezelfde bewoordingen dat de tijdige beschikbaarheid van de V300 treinen een groot risico is, wederom zonder om bijstand te vragen. De toenmalige planning van SNCF voor de ombouw zou betekenen dat de

V300 treinen niet tijdig beschikbaar zouden zijn voor de start van het vervoer in Nederland.

In reactie op de brief van HSA van 10 augustus heb ik hen op 21september 2004 voorgesteld1 bijstand te verlenen in de contacten met de Franse overheid als HSA mij daarom zou vragen. Hoewel ik geen verzoek om bijstand van HSA ontving had ik de ombouw van de V300 treinen toch al aangekaart bij mijn toenmalige Franse collega minister De Robien tijdens de informele Transportraad in juli 20042. Op 20 september

2004 introduceerde mijn directeur-generaal Personenvervoer de NS directeur Meerstadt bij de directeur-generaal van de SNCF, met als doel het overleg tussen de NS en SNCF over de ombouw van de V300 treinen te vergemakkelijken3. Als gevolg van de ambtelijke en ministeriele contacten met Frankrijk werd de planning van SNCF verschillende malen aangepast in het voordeel van HSA. Op 14 oktober 2004 schrijft HSA mij dat dank zij de inspanning van de kant van het ministerie de Franse planning voor de benodigde ombouw inmiddels is bijgesteld. HSA verzoekt mij om mijn inspanningen te blijven voortzetten omdat de planning nog niet acceptabel is4.

Tijdens mijn gesprek met de Franse minister Perben op 14 september

2005 blijkt dat er geen verdere versnelling van de ombouwplanning van de SNCF meer is te verwachten.

De omgebouwde V300 treinen zullen vanaf 1oktober 2007 arriveren in Nederland. Per december 2007 zijn er zes treinstellen inzetbaar en kan met de dienstregeling Amsterdam–Parijs worden begonnen. Een vertraging van minimaal acht maanden lijkt onvermijdelijk.

Beschikbaarheid V250 treinen

Bij de bestelling van de nieuwe V250 treinen in mei 2004 gaf HSA aan dat deze treinen tijdig beschikbaar zouden zijn voor de start van het vervoer per 1april 2007. Er zouden per 1april 2007 zes V250 treinen gereed zijn voor inzet, de resterende drie zouden per 1oktober 2007 inzetbaar zijn. Volgens HSA waren de zes treinen op 1april 2007 voldoende om het met HSA gecontracteerde minimale dienstenpatroon uit te voeren5.

1  Bijlage 11, DGP/B&C/CBO/u.04.03495 d.d. 21september 2004.

2  Bijlage 12, Memorandum on SNCF and ERTMS d.d. 9 juli 2004.

3  Bijlage 13, DGP/SPO/u.04.03176 d.d. 17 september 2004.

4  Bijlage 14, HSA/04–072 d.d. 14 oktober 2004.

5  Bijlage 15, HSA/04–029 d.d. 22 maart 2004.

6  Bijlage 16, DGP/B&C/CBO/u.04.01744 d.d. 2 juni 2004.

7  Bijlage 11, DGP/B&C/CBO/u.04.03495 d.d. 21september 2004.

8  Bijlage 14, HSA/04-072 d.d. 14 oktober 2004.

9  Bijlage 17, DGP/B&C/CBO/u.04.04745 d.d. 30 november 2004.

10  Bijlage 7, HSA/05-006 d.d. 8 februari 2005.

11  Bijlage 18, Dir/AV/2005/232 d.d. 8 juli 2005.

12  Bijlage 19, DGP/SPO/u.05.02049 d.d. 5 augustus 2005.

Ik heb HSA hierop gevraagd of de genoemde zes V250 treinen die per 1april 2007 beschikbaar zouden zijn inderdaad voldoende waren om het bedieningspatroon uit te voeren6. Omdat HSA op mijn vraag niet reageerde heb ik deze in september 2004 herhaald7. HSA reageerde in oktober 2004 met de bevestiging dat de zes treinen voldoende waren en gaf daarbij aan hoe zij van plan waren met de treinen het bedieningsniveau op aanvangsdatum 1april 2007 te gaan uitvoeren8. Naar aanleiding van de brief van HSA ontstond een discussie tussen de Staat en HSA over de wijze waarop HSA van plan was de diensten te gaan uitvoeren. Deze discussie had betrekking op de vraag of HSA de internationale treinen mocht meerekenen bij het invullen van de binnenlandse diensten9. De discussie had geen betrekking op de tijdige beschikbaarheid van de zes V250 treinen van Ansaldobreda. HSA gaf in februari 2005 nog aan dat hoewel de planning van Ansaldobreda krap is, de treinen tijdig zouden

worden afgeleverd10

Op 8 juli 2005 ontving ik een brief van NS, als aandeelhouder van HSA, waarin melding werd gemaakt van het risico dat het nieuwe V250 materieel niet tijdig voorzien kon worden van ERTMS waardoor de exploitatie vertraagd van start zal gaan11. Als reden hiervoor werd een te late levering van ERTMS specificaties door de Staat aangevoerd. In reactie op de brief van NS heb ik hen uitgenodigd voor een gesprek op 15 augustus 200512.

Ik heb NS en HSA tijdens het gesprek op 15 augustus laten weten dat ik een vertraging van de start van het vervoer niet acceptabel vindt. Ook heb ik hen laten weten dat de discussie over de ERTMS specificaties geen verklaring kan zijn voor te late aflevering van de treinen door Ansaldo-breda. Mijn mening over de door NS aangevoerde verklaring wordt overigens gedeeld door de coördinator voor de implementatie van ERTMS van de Europese commissie de heer Vinck1. Ik heb NS en HSA ook laten weten dat ik van hen een oplossing voor de ontstane situatie verwacht waarbij er per 1april 2007 treinen gaan rijden over de HSL-Zuid.

Onderzoek naar alternatieven

De conclusie van het daarop uitgevoerde feitenonderzoek2 naar de mogelijkheden van alternatieven in infrastructuur en andere treinen is dat er veel technisch mogelijk is, maar dat aanpassingen in de infrastructuur naar alle waarschijnlijk niet tijdig gereed zijn om per 1april 2007 met het vervoer te kunnen starten. Alternatieven waarbij tijdelijk gebruik wordt gemaakt van andere treinen zijn kansrijker.

NS heeft mij op 6 oktober 2005 laten weten3 dat zij de aanleg van het Belgische beveiligingssysteem TBL2 aanbeveelt als oplossing voor de problemen. Gebleken is dat de aanleg van TBL2 in Nederland niet tijdig gerealiseerd kan zijn4 en daarnaast grote interface risico’s en extra kosten met zich meebrengt. Ik heb NS op 12 oktober 2005 dan ook laten weten5 dat de aanleg van TBL2 in Nederland geen oplossing voor de problemen met de beschikbaarheid van treinen vormt. In navolging daarop heb ik de NS en HSA op 12 oktober 2005 twee weken de tijd gegeven om mij te informeren over de beschikbaarheid van andere treinen die tijdelijk op de HSL-Zuid kunnen worden ingezet.

NS en HSA zullen mij op korte termijn informeren over de uitkomsten van hun onderzoek naar alternatief treinmaterieel. De heer Veenman van NS heeft mij op 27 oktober laten weten dat NS en HSA in afwachting zijn van offertes van enkele leveranciers van treinen en leasemaatschappijen. Ik hoop u tijdens het overleg met uw Kamer op 10 november aanstaande nader over de mogelijkheden te kunnen informeren.

Informatievoorziening richting Tweede kamer

Over de informatievoorziening aan uw Kamer over de beschikbaarheid van de treinen voor de HSL-Zuid kan ik u het volgende melden.

1  Bijlage 20, Brief Europese Commissie, coördinator ERTMS (Vinck) aan Directeur-generaal Personenvervoer (Riedstra) d.d. 25 oktober 2005.

2  Bijlage 21, Onderzoek terugvalopties HSL-Zuid in verband met start commercieel vervoer per 1april 2007 d.d. 4 oktober 2005.

3  Bijlage 22, Dir/AV/2005/251d.d. 6 oktober 2005.

4  Bijlage 23, IDE(IFS)HSL&ABCLT # 003016 d.d. 7 oktober 2005.

5  Bijlage 24, DGP/SPO/u.05.02490 d.d. 12 oktober 2005.

6  Bijlage 8, HSA/03-084 d.d. 31juli 2003.

7  Bijlage 10, HSA/04-067 d.d. 10 augustus 2004.

8  Bijlage 11, DGP/B&C/CBO/u.04.03495 d.d. 21september 2004.

9  Bijlage 25, passages uit VGR15 d.d. 7 oktober 2004.

Zoals uit deze brief blijkt is er pas sinds 8 juli 2005 melding gemaakt van vertraging voor de V250 treinen. Voordien was slechts sprake van risico’s. Er waren mij dan ook geen feiten bekend die aanleiding zouden zijn geweest om uw Kamer te informeren.

Ten aanzien van de tijdige ombouw van de V300 treinen in Frankrijk was ik sinds de melding van HSA op 31juli 20036, op de hoogte van risico’s. Nadat uit overleg met HSA en de briefwisseling van 10 augustus 20037 en 21september 20038 was gebleken dat interventie van mij in de contacten met de Franse overheid gewenst was, heb ik uw Kamer geïnformeerd9 in voortgangsrapportage 15. Deze rapportage had betrekking op de periode 1januari 2004–30 juni 2004. Ik heb het belang benadrukt van de tijdige ombouw van de V300 treinen. De planning van de SNCF voor de ombouw van de treinen stond nog niet vast, mijn inzet was gericht op het versnellen van de ombouw zodat de treinen wel per 1april 2007 beschikbaar zouden zijn. Praten over de duur van een eventuele vertraging zou op dat moment voorbarig zijn geweest.

1  Bijlage 26, passages uit VGR16 d.d. 21 maart 2005.

2  Bijlage 27, Verslag AO 13 oktober 2004,

22 026 nr. 210 d.d. 16 november 2005.

3  Bijlage 28, Verslag AO 20 april 2005, 22 016 nr. 233 d.d. 20 mei 2005.

4  Bijlage 29, passages uit VGR17 d.d.

23 september 2005.

5  Bijlage 30, DGP/SPO/u.05.02475 d.d. 11 oktober 2005.

Ook in voortgangsrapportage 16 heb ik melding gemaakt1 van mijn interventies richting de Fransen, die ook samen met de Belgische federale overheid werden uitgevoerd.

Tijdens het overleg met uw Kamer op 13 oktober 20042 over voortgangsrapportage 14 heb ik melding gemaakt van de voortgang in de bijstandverlening aan HSA richting Fransen. Ik heb aangegeven dat er problemen waren met het tijdig inbouwen van ERTMS in de bestaande Thalys treinen, en inzicht gegeven in de gesprekken die werden gevoerd om te zorgen dat de startdatum voor het commercieel vervoer niet in gevaar zou komen.

Ook tijdens het overleg met uw Kamer op 20 april 20053 over voortgangsrapportage 16 is de ombouw van de treinen in Frankrijk weer aan de orde gekomen. Ik heb u toen over de gesprekken met de Fransen gemeld dat overleg gaande was en dat voorkomen moest worden dat de Thalys treinen niet kunnen rijden doordat ze nog niet zijn omgebouwd. Bij voortgangsrapportage 17 heb ik u wederom geïnformeerd4 over de stand van zaken met betrekking tot de bijstand aan HSA en heb ik aangegeven dat er sprake was van een vertraging van acht maanden in de beschikbaarheid van voldoende V300 treinen om met de dienstregeling Amsterdam – Parijs te kunnen starten. Ik kon u deze specifieke termijn van 8 maanden melden omdat duidelijk was geworden na mijn gesprek met de Franse minister Perben dat een verdere versnelling van de planning van SNCF niet waarschijnlijk was.

Bij brief van 11 oktober 20055 heb ik u tenslotte geïnformeerd over de stand van zaken omtrent het onderzoek naar alternatieven om het vervoer over de HSL-Zuid te kunnen laten starten per 1april 2007.

Vervolgproces

Ik ben in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van NS en HSA naar alternatief treinmaterieel voor tijdelijke inzet op de HSL-Zuid totdat de bestelde V250 en de omgebouwde V300 treinen beschikbaar komen. Enkele bedrijven hebben interesse getoond in het tijdelijk beschikbaar stellen van treinen. NS en HSA zijn in afwachting van de offertes van deze bedrijven. Ik hoop u tijdens het overleg met uw kamer op 10 november nader te kunnen informeren.

Mijn inzet blijft gericht op de start van het vervoer over de HSL-Zuid per 1april 2007. De reizigers is beloofd dat zij vanaf 1april 2007 gebruik kunnen maken van de nieuwe lijn en daarmee een substantiële reistijdwinst zouden kunnen boeken. Deze belofte aan de reizigers moet waargemaakt worden. Ik ga er dan ook vanuit dat NS en HSA de benodigde treinen vinden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, K. M. H. Peijs

Overzicht bijlagen bij brief 22 026, nr. 2371, 2

(De met* gemarkeerde bijlagen zijn vertrouwelijk van aard)

Bijlage 1:           Antwoorden op schriftelijke vragen van uw lid mevrouw

Dijksma en de mondelinge vraag van uw lid de heer Slab

Bijlage 2*:         Passages uit de concessieovereenkomst d.d. 5 december

2001

Bijlage 3*:         Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/03–002 d.d. 9 januari

2003

Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/03–100 d.d. 29 augustus 2003

Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/04–007 d.d. 27 januari 2004

Bijlage 4*:         Brief VenW aan HSA, kenmerk DGP/B&C/CBO/u.03 00529

d.d. 21februari 2003

Brief Landsadvocaat namens VenW aan HSA, kenmerkt RvK/JF/10001083 d.d. 9 september 2003 Brief VenW aan HSA, kenmerk DGP/B&C/CBO/u.03.02949 d.d, 10 oktober 2003

Brief VenW aan HSA, kenmerk DGP/B&C/CBO/u.04.00685 d.d. 19 februari 2004

Bijlage 5*:         Brief VenW aan HSA, kenmerk DGP/DBV/CBO/u.05.00988

d.d. 23 maart 2005

Bijlage 6*:         Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/02–063 d.d. 8 juli 2002

Bijlage 7*:         Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/05–006 d.d. 8 februari

2005

Bijlage 8*:         Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/03084 d.d. 31juli 2003

Bijlage 9*:         Brief VenW aan HSA, kenmerk DGP/B&C/CBO/u.03.02947

d.d. 13 oktober 2003

1  bijlage 2 t.m. 11 en 14 t.m. 17 zijn ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der State-Generaal.

2  bijlage 1, 12, 13, en 18 t.m. 30 zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Bijlage 10*: Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/04–067 d.d. 10 augustus 2004

Bijlage 11*: Brief VenW aan HSA, kenmerk DGP/B&C/CBO/u.04.03495 d.d. 21september 2004

Bijlage 12:         Memorandum on SNCF and ERTMS d.d. 9 juli 2004

Bijlage 13:         Brief VenW aan SNCF, kenmerk DGP/SPO/u.04.03176 d.d.

17 september 2004

Bijlage 14*: Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/04–072 d.d. 14 oktober 2004

Bijlage 15*: Brief HSA aan VenW, kenmerk HSA/04–029 d.d. 22 maart 2004

Bijlage 16*: Brief VenW aan HSA, kenmerk DGP/B&C/CBO/u.04.01744 d.d. 2 juni 2004

Bijlage 17*: Brief VenW aan HSA, kenmerk DGP/B&C/CBO/u.04.04745 d.d. 30 november 2004

Bijlage 18:         Brief NS aan VenW, kenmerk Dir/AV/2005/232 d.d. 8 juli

2005

Bijlage 19:         Brief VenW aan NS, kenmerk DGP/SPO/u.05 02049 d.d.

5 augustus 2005

Bijlage 20:         Brief Europese Commissie, coordinator ERTMS (Vinck) aan

Directeur-generaal Personenvervoer (Riedstra) d.d. 25 oktober 2005

Bijlage 21:         Onderzoek terugvalopties HSL-Zuid in verband met start

commercieel vervoer per 1april 2007 d.d. 4 oktober 2005

Bijlage 22:         Brief NS aan VenW, kenmerk Dir/AV/2005/251d.d.

6 oktober 2005

Bijlage 23:         Brief InfraSpeed aan RWS HSL-Zuid, kenmerk

IDE(IFS)HSL&ABCLT # 003 016 d.d. 7 oktober 2005

Bijlage 24:         Brief VenW aan NS, kenmerk DGP/SPO/u.05 02490 d.d.

12 oktober 2005

Bijlage 25:         Passages uit VGR15 d.d. 7 oktober 2004

Bijlage 26:         Passages uit VGR16 d.d. 21 maart 2005

Bijlage 27:         Verslag AO 13 oktober 2004, 22 026 nr. 210 d.d.

16 november 2005

Bijlage 28:         Verslag AO 20 april 2005, 22 016 nr. 233 d.d. 20 mei 2005

Bijlage 29:         Passages uit VGR17 d.d. 23 september 2005

Bijlage 30:         Brief VenW aan TK, kenmerk DGP/SPO/u.05,02475 d.d.

11 oktober 2005

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.