Gewijzigd amendement dat ertoe sterkt dat, als de salarissen van functiehouders boven het gemiddelde ministerssalaris uitstijgen, het deel dat erbovenuit stijgt, zal worden teruggevorderd - Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd of die zijn aangewezen, voorzover deze beloningen het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 24 mei 2019
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

30 189

Regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van rechtspersonen die volledig of in aanzienlijke mate uit publieke middelen worden gefinancierd of die zijn aangewezen, voorzover deze beloningen het gemiddelde belastbare loon per jaar van ministers te boven gaan (Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens)

Nr. 20

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KANT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 9 november 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de considerans wordt na «te boven gaan» ingevoegd: , alsmede dat het wenselijk is terugvordering van te hoge betalingen mogelijk te maken.

II

Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

6.De verantwoordelijke vordert betalingen terug, voorzover:

a.de som, bedoeld in het eerste lid, meer bedraagt dan het gemiddeld

belastbaar jaarloon van Onze Ministers, of b.het totaal van de uitkeringen na ontslag als bedoeld in het tweede lid

meer bedraagt dan het gemiddeld belastbaar jaarloon van Onze Ministers

in het jaar van ontslag, tenzij de uitkering na ontslag is vastgesteld bij

rechterlijke uitspraak.

III Na artikel 11a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11b

Artikel 7, zesde lid, is van toepassing op na de datum van inwerkingtreding van deze wet aangegane arbeidsovereenkomsten respectievelijk verleende publiekrechtelijke aanstellingen.

Toelichting

De Tweede Kamer heeft zich in het debat uitgesproken voor een stop op de salarissen van functiehouders die worden betaald met ten minste 50% publieke gelden.Dit amendement strekt ertoe dat als de salarissen van de functiehouders boven het gemiddelde ministerssalaris uitstijgen, het deel dat er bovenuit stijgt, zal worden teruggevorderd van de functiehouder. Het geld zal door dezelfde organisatie dan voor andere doeleinden kunnen worden aangewend.Dat zal ertoe leiden dat salarissen de facto niet boven die van de minister uit zullen stijgen.Het amendement heeft uitsluitend betrekking op functies die worden aangegaan vanaf de inwerkingtreding van deze wet.

Indien dit amendement wordt aangenomen wordt in het opschrift na «openbaarmaking» telkens ingevoegd: en gedeeltelijke terugvordering.

Kant

 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.